Vzory žádostí

1. NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI K ŘEDITELI ŠKOLY:

  • adresa žadatele se specifikací třídy žáka či studenta,
  • adresa školy (celý název školy),
  • název žádosti,
  • popis žádosti s uvedením důvodů případně termínů, ke kterým má být žádost účinná,
  • datum žádosti,
  • vlastnoruční podpis (u žádosti zákonných zástupců nezletilých žáků musí být uveden i podpis nezletilého žáka.),
  • úřední formát žádosti A4,
  • žák starší 18 let píše žádost sám za sebe a není zapotřebí podpis a údaje o zákonném zástupci.

2. TYPY ŽÁDOSTÍ K ŘEDITELI ŠKOLY:

A) Žádosti řešené ve správním řízení

1) Žádost o povolení podpůrného opatření prvního stupně

– vzor žádosti

2) Povolení individuálního vzdělávacího plánu

a) pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, viz školský zákon § 16 (s písemným doporučením školského poradenského zařízení)

– vzor žádosti

b) pro žáky s mimořádným nadáním, viz školský zákon § 17 (s písemným doporučením organizace)

– vzor žádosti

2) Přijetí ke vzdělávání

a) do 1. ročníku

– přihláška SŠ

b) do vyššího ročníku

– vzor žádosti + přihláška ke vzdělávání

c) na základě přestupu

– vzor žádosti o přestup

– vzor žádosti o přestup a zároveň změnu oboru (přestup z jiné školy)

d) lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání v oboru

– PMP (ve formátu DOCXve formátu PDF),

– PL (ve formátu DOCXve formátu PDF),

– PS (ve formátu DOCXve formátu PDF),

– MSZ (ve formátu DOCXve formátu PDF),

– SČ (ve formátu DOCXve formátu PDF)

3) Změna oboru vzdělání – podává se v případě, že škola má více oborů, změny oboru vzdělání v rámci naší školy

– vzor žádosti

4) Přerušení vzdělávání

– vzor žádosti

5) Opakování ročníku – podává se do termínu závěrečné pedagogické rady v červnu nebo v srpnu po opravných zkouškách daného školního roku

– vzor žádosti

6) Přerušení správního řízení

– vzor žádosti

B) Ostatní žádosti

1) Zanechání vzdělávání

– vzor žádosti

2) Uvolnění z vyučování daného předmětu – musí být doloženo odborným posudkem

– vzor žádosti o částečné/úplné uvolnění z tělesné výchovy + vzor vyjádření od lékaře

– vzor žádosti o uvolnění z přítomnosti na vyučování předmětu tělesná výchova (v případě povoleného uvolnění z TEV)

– opatření školy pro uvolňování z tělesné výchovy

3) Uvolnění z výuky ve stanoveném termínu – musí být podána před termínem uvolnění

– vzor žádosti

4) Náhradní termín pro splnění podmínky stanovené učebním plánem pro daný ročník (odborné kurzy, odborné stáže, povinné exkurze, ročníkové a závěrečné práce) – podává se do 30 dnů po termínu dané akce

– vzor žádosti – kurz plavání

5) Žádost o opravnou zkoušku

– vzor žádosti (pouze žáci 4. ročníku ve 2. pololetí školního roku)

6) Žádost o omluvu z opravné zkoušky – zkoušky v náhradním termínu

– vzor žádosti

7) Žádost o omluvu z maturitní zkoušky

– vzor žádosti

8) Uznání dosaženého vzdělání

– vzor žádosti

9) Žádost o nahrazení maturitní zkoušky výsledkem standardizované zkoušky (anglický jazyk)

– vzor žádosti

10) Žádost o vrácení přeplatku/zálohy

– vzor žádosti

11) Žádost o vyhledání archivních materiálů

– vzor žádosti

C) Potvrzení o studiu

formulář potvrzení

11) Žádost o potvrzení účasti na sportovním kurzu

–  formulář potvrzení