Základní informace

Název: Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace
Zřizovatel: Ústecký kraj
Adresa: Zdeňka Fibicha 2778/20, 434 01 Most
IZO: 108006972
IČ: 49872427
Telefon: 417 637 477
E-mail: skola (zavináč) vos-sosmost.cz
Datová schránka: zcivy9b
WWW: https://www.vos-sosmost.cz

Poskytovaný stupeň vzdělání

Škola poskytuje střední vzdělání, střední vzdělání s maturitou a vyšší odborné vzdělání.

Kapacita školy

Schválená kapacita školy je celkem 2150 žáků a studentů, z toho 1290 žáků střední školy, 860 studentů vyšší odborné školy. Kapacita Domova mládeže je 120 ubytovaných.

Historie školy

Škola vznikla na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje k 1.9.2009 sloučením Vyšší odborné školy, Střední pedagogické školy a Obchodní akademie v Mostě a Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední školy zdravotnické J.E. Purkyně v Mostě. Obě školy mají ve vzdělávacím systému Ústeckého kraje dlouholetou tradici. Ekonomické a pedagogické obory v denní i dálkové formě vzdělávání jsou veřejnosti nabízeny od poloviny 60. let, sociální vzdělávání od 70. let a zdravotnické vzdělávání začalo být realizováno v roce 1946. Díky své vzdělávací nabídce i poskytované kvalitě vzdělávání obě školy získaly pevné postavení v krajské síti středních a vyšších odborných škol. Sloučením obou škol se vytvořily podmínky pro efektivní využívání personálního zázemí a materiálně technické vybavenosti obou škol a jejich využití pro rozšiřování vzdělávací nabídky v celoživotním vzdělávání, které zahrnuje především kurzy pro veřejnost. Páteřní škola Ústeckého kraje Dne 18. května 2011 Rada Ústeckého kraje rozhodla udělit škole Certifikát páteřní škola Ústeckého kraje. Certifikát byl udělen za splnění kritérii stanovených zřizovatelem Ústeckým krajem a je osvědčením o významném postavení školy v síti škol a školských zařízení Ústeckého kraje. Škola, která certifikát obdrží, získá právo používat ke svému názvu dovětek Páteřní škola Ústeckého kraje pro potřeby prezentace školy a náboru.

Materiálně technické vybavení školy

Škola má ve správě majetku tři budovy. Ve dvou školních budovách probíhá vzdělávací činnost (budova A – Zdeňka Fibicha 2778/20, budova B – sekce zdravotnického vzdělávání, J.E. Purkyně 272), ve třetí budově je Domov mládeže (budova C – J. E. Purkyně 271). Obě školní budovy mají pro vzdělávání velmi dobré materiální podmínky v otázce dostatečného počtu kmenových učeben i odborných učeben. Na vysoké úrovni je ICT vybavení. Školy jsou propojeny datovým spojem, který umožňuje práci ve společném kvalitním počítačovém prostředí, a to nejen učitelům, ale i žákům a studentům denního i dálkového studia, ale též rodičům. Ve škole je 5 učeben výpočetní techniky s 80 počítači pro žáky, dále pak 3 multimediální učebny pro výuku všeobecných a odborných předmětů za využití notebooků pro 30 žáků ve vyučovací hodině. Z celkového počtu učeben je 25 učeben vybaveno dataprojektorem. Ve škole jsou další odborné učebny speciálně vybavené pro výuku cizích jazyků, ošetřovatelství, komunikaci, výtvarnou výchovu, hudební výchovu, dramatickou výchovu, fiktivní firmy aj. Velmi dobré zázemí má škola pro tělesnou výchovu, které tvoří dvě tělocvičny, jedna posilovna a jeden plavecký bazén. Toto vybavení slouží vedle vlastní výuky také k využití pro zájmovou činnost žáků a studentů školy a ubytovaných v domově mládeže.

Domov mládeže je důležitým zázemím pro část žáků a studentů školy, disponuje 60 dvoulůžkovými pokoji a vlastním stravovacím provozem v celodenním režimu. Ve všech třech budovách jsou žákům a studentům k dispozici knihovny a studovny s nabídkou odborné i krásné literatury, ale též s nabídkou výběrového filmového a hudebního umění.

Bezbariérovost

Budova A (Zdeňka Fibicha 2778/20) je vybavena spodním vchodem pro bezbariérový vstup do prostor školy. Budova je vybavena osobním výtahem, kterým se lze dostat do všech pater. Budova zdravotnické školy (J.E.Purkyně) nabízí bezbariérový vstup do prostor tělocvičny a bazénu. 

Aktivity školy

Škola v posledních letech dosahovala velmi dobrých výsledků v projektech vyhlašovaných v rámci Evropského sociálního fondu, v rámci dotační politiky Ústeckého kraje a i v rámci EHP fondů/Norska. Úspěchů na krajské ale i republikové úrovni dosahují žáci v různých typech soutěží. Dlouholetou úspěšnou tradici mají fiktivní firmy, které sbírají významná ocenění i na mezinárodních veletrzích fiktivních firem, dále pak pěvecký sbor školy, práce v oblasti středoškolské odborné činnosti, ale i soutěže sportovní, jazykové, literární, zdravotních dovedností. S pozitivním ohlasem se setkávají každoroční různě tematicky zaměřené výtvarně – literární projekty žáků školy pořádané pro veřejnost města Mostu a Litvínova.

Sociální partneři

Velmi dobrou spolupráci má škola se sociálními partnery. Mezi nejvýznamnější patří Krajská zdravotní, a.s. a další zdravotnická zařízení v celém Ústeckém kraji, Czech Coal, a.s, Magistrát města Mostu, United Energy, a.s., Úřad práce v Mostě, Městská správa sociálních služeb a další sociální instituce v Ústeckém kraji. Sociální partneři umožňují na svých pracovištích průběh odborné praxe žáků a studentů, ale také ze svých řad poskytují odborníky pro vedení a oponování absolventských prací, pro posuzování nových studijních programů, pro hodnocení výsledků odborných soutěží a pro partnerství v projektech ESF.

Doplňková činnost školy

Škola na základě živnostenského oprávnění realizuje doplňkovou činnost pro veřejnost v oblastech stravování a ubytování, pořádání vzdělávacích kurzů, pronájmu nebytových prostor, pronájmu a půjčování věcí movitých, kopírovací práce a reklamní činnost. Informace o vzdělávací nabídce a aktivitách školy O obsahu vzdělávání a mimořádných aktivitách školy je veřejnost informována prostřednictvím webových stránek školy, ale také na veletrzích vzdělávání a dnech otevřených dveří, v rámci kterých se mohou návštěvníci školy seznámit s prostředím a atmosférou školy, s pedagogy školy a především s materiálně technickým vybavením nezbytným pro moderní vyučovací postupy.

Rada školy

Personální složení Školské rady Vyšší odborné školy ekonomické, sociální a zdravotnické, Obchodní akademie, Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy, Most při VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ, Most, příspěvková organizace pro volební období 2021 až 2024.

Členové jmenovaní zřizovatelem

  • Ing. Klára Kyselovičová
  • Ing. Roman Jireš
  • Ing. Miroslav Vacek

Zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti školy

  • Mgr. Lenka Zwolinská
  • Mgr. Lenka Vrabcová
  • Nadja Brumeisenová

Zástupci pedagogických pracovníků

  • Mgr. Miroslava Marková
  • Ing. Zdeněk Paďourek
  • Ing. Dušan Vreštiak

Předsedou Školské rady VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most byl zvolen Ing. Zdeněk Paďourek.