DVS/DDS – zkrácená forma vzdělávání

Zkrácená forma vzdělávání Diplomovaná všeobecná sestra, Diplomovaná dětská sestra

Od 1. září 2017 nabyl účinnosti zákon č. 201/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních a který umožňuje zkrácení studia na zdravotnické VOŠ (médii označováno jako model „4+1“).

Zkrácené studium bude umožněno absolventům maturitního oboru Praktická sestra/Zdravotnický asistent, případně absolventům dalších oborů dle tohoto zákona (Zdravotnický záchranář, Porodní asistentka, a další).

Zkrácené studium VOŠ oboru Diplomovaná všeobecná sestra (DVS) a Diplomovaná dětská sestra (DDS) ve skutečnosti dle školského zákona znamená, že ředitel školy umožní studentovi při splnění stanovených podmínek přijetí do vyššího ročníku VOŠ.

Absolventi maturitních oborů budou po splnění níže uvedených podmínek přijati do 2. ročníku denní nebo kombinované formy vzdělávání. Absolventi VOŠ/VŠ po porovnání kurikulárních dokumentů mohou být přijati i do 3. ročníku kombinované formy vzdělávání.

Předpokladem je:

 • Řádně vyplněná přihláška ke studiu oboru DVS/DDS – přihláška se podává v elektronické podobě zde.
 • Potvrzení od lékaře na předepsaném formuláři odevzdaná do stanoveného termínu – formulář ke stažení pro DVS ve formátu DOCXPDF, formulář ke stažení pro DDS ve formátu DOCXPDF,
 • Žádost o přijetí do vyššího ročníku – formulář žádosti ke stažení zde.
 • Kurikulární dokumenty z absolvovaného maturitního/vyššího odborného/vysokoškolského studia – učební plán absolvovaného oboru včetně počtu hodin odborné praxe z absolvované zdravotnické školy.

Kritéria (podmínky) přijetí do zkrácené formy vzdělávání:

 • Maturita v oboru PS/ZA (pokud není uchazeč absolventem SZŠ v Mostě, doloží učební plán absolvovaného oboru včetně počtu hodin odborné praxe z absolvované zdravotnické školy) – na základě těchto dokumentů, bude stanoven studentovi individuální vzdělávací plán v souladu s akreditovaným studijním programem.
 • Zdravotní způsobilost (je součástí přihlášky o studium).
 • Úspěšné vykonání zkoušky stanovené ředitelem školy (kritérium přijetí je splnění minimální úspěšnosti 60 %).

Ředitelka školy na základě § 5 zákona č. 201/2017 Sb., o nelékařských zdravotnických povolání, a dále na základě § 95, odst. 1, 2 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), stanovuje pro ověření znalostí za předměty, které nebude student absolvovat v 1. ročníku, písemnou zkoušku z těchto modulů:

 1. Modul základních medicínských disciplín (předměty Anatomie, Odborná latinská terminologie, Fyziologie, Genetika, První pomoc, Patologie, Mikrobiologie, Biochemie, Biofyzika, Hematologie, Radiologie a nukleární medicína)
 2. Modul zdraví člověka (předměty Zdravý životní styl, Ochrana veřejného zdraví)
 3. Modul psychologie (předměty Obecná a vývojová psychologie, Komunikace).

Podklady pro přípravu na zkoušku (obsah prověřovaného učiva a doporučená studijní literatura) najdete ke stažení zde.

Ukázku podoby písemné zkoušky naleznete ke stažení zde.

Přihlášky do zkrácené formy studia pro školní rok 2023/2024 přijímáme:

 • pro 1. kolo do 31. 5. 2024, přijímací zkouška se bude konat v úterý 25. 6. 2024
 • pro 2. kolo do 31. 7. 2024, přijímací zkouška se bude konat ve pátek 23. 8. 2024
 • pro 3. kolo do 27. 8. 2024, přijímací zkouška se bude konat v úterý 3. 9. 2024

Bližší informace si můžete vyžádat na e-mailu zástupce pro VOŠ  Ing. Bc. Ivany Drážďanské – drazdanska[zavinac]vos-sosmost.cz a na telefonu 777 472 676.