DVS/DDS – zkrácená forma vzdělávání

Zkrácená forma vzdělávání Diplomovaná všeobecná sestra, Diplomovaná dětská sestra

Od 1. září 2017 nabyl účinnosti zákon č. 201/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních a který umožňuje zkrácení studia na zdravotnické VOŠ (médii označováno jako model „4+1“).

Zkrácené studium bude umožněno absolventům maturitního oboru Praktická sestra/Zdravotnický asistent, případně absolventům dalších oborů dle tohoto zákona (Zdravotnický záchranář, Porodní asistentka, a další).

Zkrácené studium VOŠ oboru Diplomovaná všeobecná sestra (DVS) a Diplomovaná dětská sestra (DDS) ve skutečnosti dle školského zákona znamená, že ředitel školy umožní studentovi při splnění stanovených podmínek přijetí do vyššího ročníku VOŠ.

Studenti budou po splnění níže uvedených podmínek přijati do 2. ročníku.

Předpokladem je:

 • Řádně vyplněná přihláška ke studiu oboru DVS/DDS včetně vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti.
 • Žádost o přijetí do vyššího ročníku – formulář žádosti ke stažení zde.
 • Kurikulární dokumenty z absolvovaného maturitního studia – učební plán absolvovaného oboru včetně počtu hodin odborné praxe z absolvované zdravotnické školy.

Kritéria (podmínky) přijetí do zkrácené formy studia (do 2. ročníku kombinované formy vzdělávání):

 • Maturita v oboru PS/ZA (pokud není uchazeč absolventem SZŠ v Mostě, doloží učební plán absolvovaného oboru včetně počtu hodin odborné praxe z absolvované zdravotnické školy) – na základě těchto dokumentů, bude stanoven studentovi individuální vzdělávací plán v souladu s akreditovaným studijním programem.
 • Zdravotní způsobilost (je součástí přihlášky o studium).
 • Úspěšné vykonání zkoušky stanovené ředitelem školy (kritérium přijetí je splnění minimální úspěšnosti 60 %).

Ředitelka školy na základě § 5 zákona č. 201/2017 Sb., o nelékařských zdravotnických povolání, a dále na základě § 95, odst. 1, 2 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), stanovuje pro ověření znalostí za předměty, které nebude student absolvovat v 1. ročníku, písemnou zkoušku z těchto modulů:

 1. Modul základních medicínských disciplín (předměty Anatomie, Odborná latinská terminologie, Fyziologie, Genetika, První pomoc, Patologie, Mikrobiologie, Biochemie, Biofyzika, Hematologie, Radiologie a nukleární medicína)
 2. Modul zdraví člověka (předměty Zdravý životní styl, Ochrana veřejného zdraví)
 3. Modul psychologie (předměty Obecná a vývojová psychologie, Komunikace).

Podklady pro přípravu na zkoušku (obsah prověřovaného učiva a doporučená studijní literatura) najdete ke stažení zde.

Ukázku podoby písemné zkoušky naleznete ke stažení zde.

Přihlášky do zkrácené formy studia pro školní rok 2020/2021 přijímáme:

 • pro 1. kolo do 31. 5. 2020, přijímací zkouška se bude konat v pondělí 29. 6. 2020
 • pro 2. kolo do 31. 7. 2020, přijímací zkouška se bude konat ve středu 19. 8. 2020
 • pro 3. kolo do 25. 8. 2020, přijímací zkouška se bude konat ve čtvrtek 3. 9. 2020

Bližší informace si můžete vyžádat na e-mailu zástupce pro VOŠ  Ing. Bc. Ivany Drážďanské – drazdanska[zavinac]vos-sosmost.cz a na telefonu 777 472 676.