Feel okay – školní poradenské pracoviště

Elektronická schránka důvěry: feelokay [zavináč] vos-sosmost.cz

Pracovníci školního poradenského pracoviště

Školní psycholog

 • Mgr. Veronika Smetánková
  • kontakt: e-mail smetankova(zavinac)vos-sosmost.cz
 • Konzultace (nutné domluvit předem přes e-mail, případně přes výchovné poradce či třídní učitele)
  • pondělí 8:00 – 15:00 hodin budova A (C401)
  • úterý 8:00 – 15:00 hodin budova B (Z403)

Výchovný poradce pro budovu A

 • Mgr. Martina Krešne, 
  • kontakt: mobil 777 223 516, e-mail kresne(zavinac)vos-sosmost.cz
  • konzultace: pondělí 13:30 – 16:30 hodin
 • Mgr. Lenka Benešová Rucká, DiS.
  • kontakt: mobil 604 283 555, e-mail rucka(zavinac)vos-sosmost.cz
  • konzultace: pondělí 13:30 – 16:30 hodin

Výchovný poradce pro budovu B

 • PhDr. Jaroslava Arnoštová
  • kontakt: mobil 732 307 298, e-mail arnostova(zavinac)vos-sosmost.cz
  • konzultace: pondělí 13:30 – 16:30 hodin

Metodik prevence rizikového chování pro budovu A

 • Mgr. Martina Krešne
  • kontakt: mobil 777 223 516, e-mail kresne(zavinac)vos-sosmost.cz
  • konzultace: pondělí 13:30 – 16:30 hodin

Metodik prevence rizikového chování pro budovu B

 • PhDr. Jaroslava Arnoštová
  • kontakt: mobil 732 307 298, e-mail arnostova(zavinac)vos-sosmost.cz
  • konzultace: pondělí 13:30 – 16:30 hodin
 • Mgr. Martina Krejčová
  • kontakt: e-mail krejcova(zavinac)vos-sosmost.cz
  • konzultace: pondělí od 7:10

Kariérová poradkyně

 • Mgr. Eva Povová, DiS.
  • kontakt: e-mail povova(zavinac)vos-sosmost.cz
  • konzultace: rezervace přes e-mail
 •  

Zástupkyně ředitelky pro poradenské služby

 • Mgr. Eliška Palečková
  • kontakt: mobil 771 274 606, e-mail paleckova(zavinac)vos-sosmost.cz

Obecná charakteristika poradenských služeb FEEL OKAY (kompetence)

Poradenští pracovníci školy poskytují služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům školy. Podmínkou pro poskytnutí školní poradenské služby nezletilému žákovi je informovaný souhlas jeho zákonných zástupců. Souhlasu zákonného zástupce není třeba v případech, kdy je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka nebo osob v jeho okolí a v případech, kdy soud požádá o psychologické vyšetření žáka.

Jedná se o následující služby:

 • prevence školní neúspěšnosti
 • primární prevenci rizikového chování žáků
 • kariérové poradenství, které zahrnuje vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění
 • odbornou podporu při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním
 • péči o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků
 • průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či výukovými obtížemi a vytváření předpokladů pro jejich snižování.

Školní psycholog

Školní psycholožka na naší škole je Mgr. Veronika Smetánková a poskytuje následující služby:

 • nabízí konzultační, poradenské a intervenční činnosti dle zakázky učitelů, žáků, rodičů žáků,
 • se snaží o využití potenciálu žáků, zdravé klima školy a přátelské vztahy mezi žáky, pedagogy a dalšími specialisty,
 • pomáhá s péčí o integrované žáky (IVP, PLPP, vedení),
 • spolupracuje při koordinaci poradenských služeb ve škole (výchovný poradce, školní metodik prevence, třídní učitelé),
 • spolupracuje při koordinaci poradenských služeb mimo školu a spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními (PPP, SPC, SVP, Rodinné poradny, Krizová centra, kliničtí psychologové, psychiatři a další), předává kontakty pomoci dle potřeby,
 • nabízí krizovou intervenci,
 • podporuje spolupráci třídního učitele s třídou,
 • pracuje s třídními kolektivy,
 • konzultuje se zákonnými zástupci při výukových a výchovných či jiných problémech žáka.

Školní psycholog je vázaný povinností mlčenlivosti.

Činnost školního psychologa je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy, psycholog je nezávislým pracovníkem školy. Poskytuje komplexní bezplatnou službu žákům, rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených vyhláškou č.72/2005 Sb., O poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve smyslu vyhlášky č.116/2011 Sb. Informace a důvěrná data, která se školní psycholog dozví v souvislosti s výkonem své činnosti, jsou chráněna podle zákona č.101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů.
 

Výchovný poradce

Výchovnému poradenství se věnuje PhDr. Jaroslava Arnoštová, Mgr. Lenka Benešová Rucká, Dis. a Mgr. Martina Krešne. Výchovné poradkyně poskytují následující služby:

 • poskytuje poradenství a krizovou intervenci v oblasti výchovných problémů pro žáky, zákonné zástupce a pedagogy
 • spolupracuje s odbornými institucemi a školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum a středisko výchovné péče) při zajišťování poradenských služeb, které přesahují kompetence školy
 • poskytuje individuální konzultace (školní i osobní problémy, speciální vzdělávací potřeby – vývojové poruchy učení a chování)
 • nabízí karierové poradenství při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků
 • vyhledává a provádí orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost, a připravuje návrhy na další péči o tyto žáky
 • zajišťuje nebo zprostředkovává diagnostiku speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a průběžné) a intervenční činnosti pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • připravuje podmínky pro inkluzi / integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinuje poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinuje vzdělávací opatření (včetně zvláštního režimu přijímacích zkoušek a maturit) u těchto žáků
 • poskytuje informace o činnosti poradenských pracovníků školy, o specializovaných školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům
 • shromažďuje a zajišťuje odborné zprávy a informace o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů
 • vede písemné záznamy umožňující doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.

Školní metodik prevence

Metodičkami prevence jsou PhDr. Jaroslava Arnoštová, Mgr. Martina Krešne a Mgr. Martina Krejčová a poskytují následující služby:

 • zpracovává a realizuje Minimální preventivní program na škole
 • pracuje s třídními kolektivy v rámci primární a sekundární prevence a poskytuje krizovou intervenci v oblasti výchovných problémů pro žáky, zákonné zástupce a pedagogy – řeší nevhodné formy chování (např. šikana)
 • kontaktuje odpovídající odborné pracoviště a podílí se na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu rizikového chování
 • koordinuje a podílí se na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalizmu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších projevů rizikového chování
 • metodicky vede činnosti učitelů školy v oblasti prevence rizikového chování žáků (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy apod.)
 • podílí se na integraci žáků/cizinců a žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí do vzdělávacího procesu
 • koordinuje spolupráci školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem preventivních aktivit v pedagogicko-psychologické poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence rizikového chování žáků
 • shromažďuje a zajišťuje odborné zprávy a informace o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence sociálně patologických jevů v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů
 • vede písemné záznamy umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.

 

Šablony VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most IV

V rámci projektu OP VVV Šablony VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most II škola svým žákům a studentům poskytuje kariérové poradenství.

Kariérový poradce pro SŠ

Kariérovému poradenství pro OA, SPgŠ a SZŠ se věnuje Mgr. Eva Povová a poskytuje následující služby:

 • informace o pomaturitním vzdělávání
 • informace o vzdělávání v zahraničí
 • informace ke zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce
 • skupinová práce s jednotlivými třídami maturitního ročníku
 • individuální poradenství k pomaturitnímu vzdělávání
 • individuální poradenství pro žáky, kteří zvažují přestup na jiný obor vzdělání SŠ

Důležitá telefonní čísla pro vaši potřebu

 • Linka duševní tísně – 476 701 444
 • Linka bezpečí – 800 155 555 primárně určena dětem a dospívajícím v těžkých životních situacích – nonstop bezplatný provoz z pevné i mobilní sítě
 • Linka vzkaz domů – 800 111 113, 724 724 777 zaměřena zejména na děti na útěku z domova či ústavních zařízení, bezplatné volání
 • Rodičovská linka – 283 852 222 pomáhá řešit dospělým výchovné problémy
 • Internetová linka bezpečí – ilb@linkabezpeci.czpro děti v nouzi
 • Chat Linky bezpečí pro děti v nouzi – https://chat.linkabezpeci.cz
 • K-centrum Most, ul. Petra Jilemnického 1929/9, tel. 602 219 372, mostknadeji.eu
 • Poradenské služby o návykových látkách i jiných problémech souvisejících s rizikovým chováním: www.odrogach.cz, sananim.cz.

Odkaz na zdroje

Minimální preventivní program pro školní rok 2023/2024 – ve formátu PDF

Plán výchovného poradenství pro školní rok 2023/2024 – ve formátu PDF

Školní řád – ve formátu PDF

Metodický pokyn MŠMT

Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních (č. j. MSMT-21149/2016) https://www.msmt.cz/file/38988/

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (Dokument MŠMT č. j.: 21291/2010-28) https://www.msmt.cz/uploads/Metodicke_doporuceni_uvodni_cast.doc

Doporučení žákům k podání přihlášky a k přijímacím zkouškám na VŠ

Přihlášku na VŠ a VOŠ si můžete zakoupit u výchovného poradce své školy, na studijním oddělení VŠ nebo VOŠ nebo stáhnout z internetu.

Přihlášku k přijímacímu řízení na veřejné VŠ musíte poslat nejpozději do 28. února (některé školy do 31. března), soukromé školy mají vlastní termíny – většinou do konce března nebo dubna.

Přihláška na VOŠ se podává do 31. května. Na druhé kolo přijímacího řízení se podávají přihlášky v průběhu prázdnin, třetí kolo probíhá po podzimním termínu maturit – aktuální termíny sledujte na stránkách školy.

K přijímacímu řízení na VOŠ nebo VŠ si můžete podat libovolný počet přihlášek – pozor: nesmí se krýt termíny přijímacích zkoušek.

Za podání jedné přihlášky na VŠ zaplatíte v průměru 500 Kč.

Většina VŠ přijímá elektronickou přihlášku.

Pro zařazení do přijímacího řízení musíte splnit všechny požadavky příslušné VŠ/VOŠ = podat včas přihlášku, zaplatit poplatek, dodat další požadované náležitosti – např. potvrzení od lékaře o způsobilosti studovat příslušný obor (hlavně u zdravotnických oborů), přehled studijních výsledků – známek za určité období studia na střední škole z daných předmětů na střední škole, portfolio, které dokládá zájem o studijní obor (převážně u uměleckých oborů).

Každá VŠ/VOŠ má odlišný termín přijímacího řízení – datum přijímacího řízení vám bude sděleno v pozvánce od dané školy. VŠ/VOŠ vás rovněž bude písemně informovat o výsledku přijímacího řízení. Přijímací zkoušky probíhají většinou formou testu, některé školy používají test obecných studijních předpokladů nebo Národní srovnávací zkoušky společnosti SCIO, u níž je nutno se k termínu zkoušky elektronicky přihlásit a zkoušku zaplatit. Uchazeč se může přihlásit k více termínům, SCIO poté zasílá vysoké škole váš nejlepší výsledek. Některé školy přijímací zkoušky nepořádají.