Poradenské služby

Pracovníci školního poradenského pracoviště

Zástupkyně ředitelky školy pro oblast poradenských služeb: PaedDr. Bc. Soňa Valušková, mobil. 777 280 358, konzultace pondělí 13:30 – 15:30 hodin

Výchovný poradce pro budovu A

 • Mgr. Martina Krešne, mobil 777 223 516, konzultace pondělí 13:30 – 16:30 hodin
 • Mgr. Lenka Rucká, mobil 604 283 555, konzultace pondělí 13:30 – 16:30 hodin

Výchovný poradce pro budovu B

 • PhDr. Jaroslava Arnoštová, mobil 732 307 298, konzultace pondělí 13:30 – 16:30 hodin

Metodik prevence rizikového chování pro budovu A

 • Mgr. Martina Krešne, mobil 777 223 516, konzultace pondělí 13:30 – 16:30 hodin

Metodik prevence rizikového chování pro budovu B

 • PhDr. Jaroslava Arnoštová, mobil 732 307 298, konzultace pondělí 13:30 – 16:30 hodin

Obecná charakteristika poskytovaných služeb (kompetence)

Poradenští pracovníci školy poskytují služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům školy. Podmínkou pro poskytnutí školní poradenské služby nezletilému žákovi je informovaný souhlas jeho zákonných zástupců. Souhlasu zákonného zástupce není třeba v případech, kdy je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka nebo osob v jeho okolí a v případech, kdy soud požádá o psychologické vyšetření žáka.

Jedná se o následující služby:

 • prevence školní neúspěšnosti
 • primární prevenci rizikového chování žáků
 • kariérové poradenství, které zahrnuje vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění
 • odbornou podporu při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním
 • péči o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků
 • průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či výukovými obtížemi a vytváření předpokladů pro jejich snižování.

Výchovný poradce

 • poskytuje poradenství a krizovou intervenci v oblasti výchovných problémů pro žáky, zákonné zástupce a pedagogy
 • spolupracuje s odbornými institucemi a školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum a středisko výchovné péče) při zajišťování poradenských služeb, které přesahují kompetence školy
 • poskytuje individuální konzultace (školní i osobní problémy, speciální vzdělávací potřeby – vývojové poruchy učení a chování)
 • nabízí karierové poradenství při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků
 • vyhledává a provádí orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost, a připravuje návrhy na další péči o tyto žáky
 • zajišťuje nebo zprostředkovává diagnostiku speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a průběžné) a intervenční činnosti pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • připravuje podmínky pro inkluzi / integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinuje poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinuje vzdělávací opatření (včetně zvláštního režimu přijímacích zkoušek a maturit) u těchto žáků
 • poskytuje informace o činnosti poradenských pracovníků školy, o specializovaných školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům
 • shromažďuje a zajišťuje odborné zprávy a informace o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů
 • vede písemné záznamy umožňující doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.

Školní metodik prevence

 • zpracovává a realizuje Minimální preventivní program na škole
 • pracuje s třídními kolektivy v rámci primární a sekundární prevence a poskytuje krizovou intervenci v oblasti výchovných problémů pro žáky, zákonné zástupce a pedagogy – řeší nevhodné formy chování (např. šikana)
 • kontaktuje odpovídající odborné pracoviště a podílí se na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu rizikového chování
 • koordinuje a podílí se na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalizmu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších projevů rizikového chování
 • metodicky vede činnosti učitelů školy v oblasti prevence rizikového chování žáků (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy apod.)
 • podílí se na integraci žáků/cizinců a žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí do vzdělávacího procesu
 • koordinuje spolupráci školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem preventivních aktivit v pedagogicko-psychologické poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence rizikového chování žáků
 • shromažďuje a zajišťuje odborné zprávy a informace o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence sociálně patologických jevů v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů
 • vede písemné záznamy umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.

Důležitá telefonní čísla pro vaši potřebu

 • Linka duševní tísně – 476 701 444
 • Linka bezpečí – 800 155 555 primárně určena dětem a dospívajícím v těžkých životních situacích – nonstop bezplatný provoz z pevné i mobilní sítě
 • Linka vzkaz domů – 800 111 113, 724 724 777 zaměřena zejména na děti na útěku z domova či ústavních zařízení, bezplatné volání
 • Rodičovská linka – 283 852 222 pomáhá řešit dospělým výchovné problémy
 • Internetová linka bezpečí – ilb@linkabezpeci.cz pro děti v nouzi
 • Chat Linky bezpečí pro děti v nouzi – https://chat.linkabezpeci.cz
 • K-centrum Most, ul. Petra Jilemnického 1929/9, tel. 602 219 372, www.mostknadeji.eu
 • Poradenské služby o návykových látkách i jiných problémech souvisejících s rizikovým chováním: www.odrogach.cz, www.sananim.cz.

POSTUP ŠKOLY V PŘÍPADĚ AGRESE A ŠIKANY

V případě, že selhala preventivní opatření školy a je podezření, že je někomu ze žáků ubližováno, provede metodik prevence rizikového chování (MP) ve spolupráci s výchovným poradcem (VP) a třídním učitelem (TU) na základě svých odborných zkušeností a sociálních dovedností:

 • diskrétní šetření problému s napadeným žákem – na základě pohovoru s ním zjistit závažnost situace a zajistit bezpečí pro napadeného žáka, • podle závažnosti problému bude MP spolu s VP a TU pokračovat v řešení – vyslechne svědky a agresory, přičemž MP zajistí bezpečí a anonymitu svědků,
 • je-li situace závažnější, požádají po dohodě s vedení školy o spolupráci okresního MP (PPP),
 • podle závažnosti problému následuje potrestání podle Školního řádu školy, které při velmi vážné agresi může končit podmínečným vyloučením či přímo vyloučením žáka ze studia ve škole,
 • o situaci jsou informování rodiče obou stran – podle závažnosti situace budou přizvání k jednání,
 • jedná-li se z hlediska agresora o ojedinělou akci, která byla vyprovokována dalším ze žáků – je cílem nabídnout mu pomoc, aby se naučil ovládat své emoce (zkratovité jednání) – PPP, návštěva psychologa,
 • o situaci, jejím řešení a závěrech informovat třídu.

Odkaz na zdroje

Minimální preventivní program pro školní rok 2020/2021 – ve formátu PDF

Plán výchovného poradenství pro školní rok 2020/2021 – ve formátu PDF

Školní řád – ve formátu PDF

Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních (č. j. MSMT-21149/2016) https://www.msmt.cz/file/38988/

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (Dokument MŠMT č. j.: 21291/2010-28) https://www.msmt.cz/uploads/Metodicke_doporuceni_uvodni_cast.doc

https://www.msmt.cz/uploads/Priloha_1_Navykove_latky.rtf

https://www.msmt.cz/uploads/Priloha_3_poruchy_prijmu_potravy.doc

https://www.msmt.cz/uploads/Priloha_4_Alkohol.doc

https://www.msmt.cz/uploads/Priloha_5_Syndrom_CAN.doc

https://www.msmt.cz/uploads/Priloha_6_Skolni_sikanovani.doc

https://www.msmt.cz/uploads/Priloha_7_Kybersikana.doc

https://www.msmt.cz/uploads/Priloha_8_Homofobie.doc

https://www.msmt.cz/uploads/Priloha_9_Extremismus_rasismus_xenoffobie_antisemitismus.doc

https://www.msmt.cz/uploads/Priloha_10_Vandalismus.doc

https://www.msmt.cz/uploads/Priloha_11_Zaskolactvi.doc

https://www.msmt.cz/uploads/Priloha_12_Kradeze.doc

https://www.msmt.cz/uploads/Priloha_14_Krizove_situace_spojene_s_nasilim.doc

https://www.msmt.cz/uploads/Priloha_15_Netolismus.doc

https://www.msmt.cz/uploads/Priloha_16_Sebeposkozovani.doc

https://www.msmt.cz/uploads/Priloha_17_Nova_nabozenska_hnuti.doc

https://www.msmt.cz/uploads/Priloha_18_Riziikove_sexualni_chovani.doc

https://www.msmt.cz/uploads/Priloha_19_Prislusnost_k_subkulturam.doc

https://www.msmt.cz/uploads/Priloha_20_Domaci_nasili.doc

https://www.msmt.cz/uploads/priloha_21_hazardni_hrani.docx

DOPORUČENÍ ŽÁKŮM A STUDENTŮM

1. ročník

JAK SE UČIT?

 • Přečti si! Celou probranou látku – budeš vědět, o čem se učíš
 • Čti! Danou látku znovu – po částech
 • Dělej si! Průběžně poznámky na papír = tahák. Vyber to nejdůležitější (hlavní myšlenky). Piš v heslech. Graficky rozčleňuj.
 • Ptej se a odpovídej na kontrolní otázky! Kdo? Kdy? Co? Kde? Proč? Za jakým účelem?
 • Opakuj! Samostatně, co ses naučil – pro připomenutí použij „tahák”
 • Kontroluj! S pomocí učebnice, sešitu, taháků + znovu zopakuj
 • Zkoušej sám sebe! Zadej si kontrolní otázky, odpovídej stručně písemnou či ústní formou.
 • Když ještě látku neumíš, vrať se v učení zpátky!
 • Prostřídávej předměty! Neuč se podobné předměty hned po sobě.
 • Začni tím lehčím! Tím získáš chuť pokračovat v učení.
 • Odškrtávej splněné úkoly! A pochval se za to, cos už dokázal.

JAK ŘEŠIT PROBLÉMY VE ŠKOLE?

 • Prostuduj si dobře školní řád!
 • Jednej slušně – na úrovni!
 • Nehádej se s učiteli – nauč se klidně formulovat své požadavky!
 • Překročíš-li hranice slušnosti, jdi se hned po hodině omluvit!
 • Nečti a nejez při hodině, nebav se se spolužáky!
 • Neměj „připomínky”!
 • Nesnaž se zviditelnit za každou cenu!
 • „Netvař se”!
 • Máš-li problémy se studiem, projev zájem o předmět – využij konzultační hodiny!
 • Nos pomůcky a odevzdávej zadané práce v termínu!
 • Hlídej si počet zameškaných hodin a pozdních příchodů!
 • Včas předkládej omluvenky!
 • Nevíš-li kudy kam, vyhledej profesionální pomoc výchovného poradce!

4. ročník

Praktické údaje k vyplnění přihlášek na VŠ

Název naší školy:

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Most

Adresa školy:

Zdeňka Fibicha 2778/20, 434 01 Most

Kód pro obor Obchodní akademie: (KKOV) 63-41-M/02

Kód pro obor Ekonomické lyceum: (KKOV) 78-42-M/02

Kód pro obor Pedagogické lyceum: (KKOV) 78-42-M/03

Kód pro obor Pedagogické lyceum: (KKOV) 75-31-M/01

Kód pro obor Zdravotnické lyceum: (KKOV) 78-42-M/04

Kód pro obor Zdravotnický asistent: (KKOV) 53-41-M/01

Kód pro obor Sociální činnost: (KKOV) 75-41-M/01

Kód pro obor Masér sportovní a rekondiční: (KKOV) 69-41-L/02

IZO školy: 108006972

Užitečné odkazy – maturita

Odkaz na jednotlivá čísla časopisu Kam – po – maturitě – informace o maturitě i studiu na vysoké škole: https://www.kampomaturite.cz/casopis-kam-po-maturite/

Odkaz na ostré verze testů státní maturity z jarních a podzimních termínů a také vzorové testy CERMAT od roku 2008. https://www.kampomaturite.cz/statni-maturita-testy/

Odkaz na informace k tématu status studenta, neúspěch u maturity, odvolání při nepřijetí na VŠ:

https://www.kampomaturite.cz/kampomaturite/status-studenta-2017-do-kdy-jste-studenty-po-ma

https://www.kampomaturite.cz/kampomaturite/co-kdyz-neudelam-maturitu

https://www.kampomaturite.cz/neprijat-a-na-vs-co-dal/odvolani-na-vs-neprijeti-ke-studiu

Užitečné odkazy – obory vysokých škol

https://www.vysokeskoly.cz/sekce/special-o-oborech

https://www.vysokeskoly.cz/

https://www.scio.cz/nsz/fakulty-vs.asp

https://www.infoabsolvent.cz/

Doporučení žákům k podání přihlášky a k přijímacím zkouškám na VŠ

Přihlášku na VŠ a VOŠ si můžete zakoupit u výchovného poradce své školy, na studijním oddělení VŠ nebo VOŠ nebo stáhnout z internetu.

Přihlášku k přijímacímu řízení na veřejné VŠ musíte poslat nejpozději do 28. února (některé školy do 31. března), soukromé školy mají vlastní termíny – většinou do konce března nebo dubna.

Přihláška na VOŠ se podává do 31. května. Na druhé kolo přijímacího řízení se podávají přihlášky v průběhu prázdnin, třetí kolo probíhá po podzimním termínu maturit – aktuální termíny sledujte na stránkách školy.

K přijímacímu řízení na VOŠ nebo VŠ si můžete podat libovolný počet přihlášek – pozor: nesmí se krýt termíny přijímacích zkoušek.

Za podání jedné přihlášky na VŠ zaplatíte v průměru 500 Kč.

Většina VŠ přijímá elektronickou přihlášku.

Pro zařazení do přijímacího řízení musíte splnit všechny požadavky příslušné VŠ/VOŠ = podat včas přihlášku, zaplatit poplatek, dodat další požadované náležitosti – např. potvrzení od lékaře o způsobilosti studovat příslušný obor (hlavně u zdravotnických oborů), přehled studijních výsledků – známek za určité období studia na střední škole z daných předmětů na střední škole, portfolio, které dokládá zájem o studijní obor (převážně u uměleckých oborů).

Každá VŠ/VOŠ má odlišný termín přijímacího řízení – datum přijímacího řízení vám bude sděleno v pozvánce od dané školy. VŠ/VOŠ vás rovněž bude písemně informovat o výsledku přijímacího řízení. Přijímací zkoušky probíhají většinou formou testu, některé školy používají test obecných studijních předpokladů nebo Národní srovnávací zkoušky společnosti SCIO, u níž je nutno se k termínu zkoušky elektronicky přihlásit a zkoušku zaplatit. Uchazeč se může přihlásit k více termínům, SCIO poté zasílá vysoké škole váš nejlepší výsledek. Některé školy přijímací zkoušky nepořádají.