Vzory žádostí

1. Náležitosti žádosti k řediteli školy:

  • adresa žadatele se specifikací skupiny studenta,
  • adresa školy (celý název školy),
  • název žádosti,
  • popis žádosti s uvedením důvodů případně termínů, ke kterým má být žádost účinná,
  • datum žádosti,
  • vlastnoruční podpis,
  • úřední formát žádosti A4.

2. Typy žádostí k řediteli školy:

A) Žádosti řešené ve správním řízení

1) Individuální vzdělávací plán

a) povolení individuálního vzdělávacího plánu

– vzor žádosti

b) povolení podpůrného opatření

– vzor žádosti

2) Přijetí ke vzdělávání

a) do 1. ročníku

– přihláška VOŠ

b) do vyššího ročníku

– vzor žádosti + přihláška ke vzdělávání

c) na základě přestupu

– vzor žádosti o přestup a zároveň změnu oboru

3) Změna oboru vzdělání – podává se v případě, že škola má více oborů

– vzor žádosti

4) Změna formy vzdělání – podává se v případě, že škola má denní a dálkovou formu vzdělávání

– vzor žádosti

5) Přerušení vzdělávání

– vzor žádosti

6) Opakování ročníku

– vzor žádosti

7) Uznání dosaženého vzdělání – podává se po rozhodnutí o přijetí ke studiu a je důvodem pro uvolnění z hodnocení a z účasti na předmětech, které dle rozhodnutí ředitele jsou srovnatelné svým obsahem s předchozím vzděláním studenta, předchozí vzdělání musí být doloženo ověřenou kopií výkazu o studiu (vysvědčení, osvědčení) a nebo originálem a kopií výkazu o studiu (vysvědčení, osvědčení)

– vzor žádosti

8) Přerušení správního řízení

– vzor žádosti

B) Ostatní žádosti

1) Zanechání vzdělávání

– vzor žádosti

2) Prodloužení termínu pro hodnocení v řádném termínu

– vzor žádosti

3) Výjimka z předepsané docházky – podává se po ukončení výuky daného předmětu v daném období nebo pro více předmětů po poslední konzultaci, žádost musí obsahovat předměty, o které se žádá s uvedením počtu hodin absence z celkové hodinové dotace předmětu, žádosti o výjimku z docházky pro více než tři předměty vyhoví ředitel jen mimořádně na základě velmi vážných důvodů

– vzor žádosti

4) Žádost o druhý opravný termín

– vzor žádosti

5) Uznání hodnocení – podává si student, který opakuje ročník a v předchozím ročníku dosáhl v některých předmětech hodnocení výborně – velmi dobře

– vzor žádosti

6) Uvolnění z účasti na vyučování – podává se po rozhodnutí o přijetí ke studiu a je důvodem pro uvolnění z účasti na předmětech, které dle rozhodnutí ředitele jsou srovnatelné svým obsahem s předchozím vzděláním studenta, předchozí vzdělání musí být doloženo kopií vysvědčení (ročníkové, maturitní), klasifikaci je student povinen splnit v termínu zkouškového období

– vzor žádosti

7) Žádost o uznání praxe – pro DVS, přílohou žádosti musí být potvrzení od zaměstnavatele

vzor žádosti pro ošetřovatelskou praxi

– vzor žádosti pro odbornou praxi 

8) Žádost o uznání praxe – pro SPČ, FEK, PRA, PMP, přílohou žádosti musí být potvrzení od zaměstnavatele

– vzor žádosti

9) Žádost o prodloužení termínu pro splnění odborné praxe

– vzor žádosti

10) Žádost o náhradní termín pro splnění povinného kurzu – (lyžařský kurz, plavání, kurz specializací) podává se do 30 dnů po termínu akce

– vzor žádosti

11) Omluva z absolutoria

– vzor žádosti

12) Žádost o náhradní termín absolutoria

– vzor žádosti

13) Žádost o vrácení přeplatku/zálohy

– vzor žádosti

14) Žádost o vyhledání archivních materiálů

– vzor žádosti

C) Odvolání

– vzor odvolání

D) Potvrzení o studiu

formulář potvrzení