Vyhlašujeme 4. kolo přijímacího řízení VOŠ

Vyhlašujeme 4. kolo přijímacího řízení VOŠ pro tyto obory:

  1. Sociálně právní činnost – denní, dálková
  2. Firemní ekonomika – denní, dálková
  3. Právní asistence – denní, dálková
  4. Předškolní a mimoškolní pedagogika – denní, dálková
  5. Diplomovaná všeobecná sestra – denní
  6. Diplomovaný nutriční terapeut – kombinovaná

Přihlášky podávejte elektronicky  do 25. října 2023.

Na základě podané elektronické přihlášky uhraďte nejpozději do 3 dnů od podání přihlášky  bankovním převodem správní poplatek ve výši 170 Kč. (číslo účtu 3295460277/0100, variabilní symbol Vaše IDS z ISvoš, specifický symbol 315603, do textu uveďte Vaše příjmení). Neuhrazením správního poplatku bude přijímací řízení zastaveno.

Do 5 dnů od podání přihlášky doložte poštou nebo osobně tyto potřebné podklady:

  • úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení
  • formulář potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu, pokud je požadován
  • potvrzení zaměstnavatele o praxi v jakémkoli oboru na předepsaném formuláři školy, či čestné prohlášení (pouze dálková/kombinovaná forma vzdělávání)

Potřebné formuláře naleznete zde. Používejte pouze naše formuláře. Nepřijímáme formuláře naskenované, pouze originály.