Základní informace o VOŠ

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ SE PŘEDSTAVUJE

Vyšší odborné vzdělávání jako nový typ a stupeň vzdělávání byl zakotven v polovině 90. let minulého století jako náhrada za tehdy zrušené pomaturitní vzdělávání. Smyslem zavedení tohoto stupně vzdělávání bylo zajistit přípravu odborníků na pracovní trh, kteří na rozdíl od vysokých škol, absolvují během vzdělávání významně vyšší podíl odborné praxe a praktického vyučování.

Naše škola zahájila vyšší odborné vzdělávání v roce 1996 s programem Sociálně právní činnost. V této oblasti měla škola dobrou tradici již ze 70. let. O obor byl velký zájem a s uplatněním absolventů nebyly žádné problémy. Tento stav přetrvává do současnosti, neboť veřejnost má o tento obor trvalý zájem a obor je vždy v přijímacím řízení zcela naplněn. Od roku 2009 je obor nabízen i v dálkové formě vzdělávání s dobou studia 3 roky.

Po roce 2000 škola na základě významných změn probíhajících v regionu začala připravovat další vzdělávací program Firemní ekonomika. Tímto programem škola reagovala na velkou restrukturalizaci gigantů na trhu práce v oblasti chemického a důlního průmyslu v regionu s cílem produkovat absolventy schopné zvládat samotné podnikání a podílet se na vytváření pracovních míst právě na Mostecku. Vzdělávání v denní formě bylo zahájeno v roce 2003 a v roce 2009 i v dálkové formě.

Koncem prvního desetiletí, kdy se škole podařilo zvládnout opakovanou akreditaci uvedených programů škola také získala akreditaci pro další vzdělávací program Právní asistence jak pro denní tak pro dálkovou formu vzdělání a jeho výuka započala v roce 2010.

Vyšší odborná škola se sloučením k 1. září 2009 se Střední zdravotnickou školou a vyšší odbornou školou zdravotnickou ještě rozšířila o další program vzdělávání Diplomovaná všeobecná sestra v denní a kombinované formě vzdělání.

Posledním nabízeným vzdělávacím programem je Předškolní a mimoškolní pedagogika, jehož výuka byla zahájena k 1.9.2014 a to jak v denní, tak i v dálkové formě vzdělání. Tímto programem škola reagovala na měnící se požadavky na kvalifikaci pedagogických pracovníků ve školství. Vzhledem k dlouholetým zkušenostem výuky oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika na úrovní středního vzdělávání má škola odpovídající personální a kvalitní materiální zázemí pro vyšší úroveň v tomto směru vzdělání.

Pozice Vyšší odborné školy ekonomické, sociální a zdravotnické se na trhu vzdělávání upevňuje a zájem o tento typ vzdělávání se potvrzuje každoročním nárůstem studentů této školy. V současné době studuje na naší škole 400 studentů denního vzdělávání a 450 studentů dálkové formy vzdělávání. Domníváme se, že škola přispívá ke stabilizaci trhu práce celého regionu a že kvalita absolventů a jejich úspěšné zařazování na trhu práce posílí renomé školy.

logo_youtube KKOV 75-32-N/05 – Sociálně právní činnost 

denní formadálková forma

logo_youtube KKOV 63-41-N/11 – Firemní ekonomika 

denní formadálková forma

logo_youtube KKOV 68-41-N/05 – Právní asistence 

denní formadálková forma

logo_youtube KKOV 75-31-N/03 – Předškolní a mimoškolní pedagogika 

denní formadálková forma

logo_youtube KKOV 53-41-N/11 – Diplomovaná všeobecná sestra 

denní formakombinovaná forma

  KKOV 53-41-N/51 – Diplomovaná dětská sestra 

denní formakombinovaná forma

  KKOV 53-41-N/41 – Diplomovaný nutriční terapeut 

denní formakombinovaná forma