DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA

KOMBINOVANÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ

CHARAKTERISTIKA OBORU

Vzdělávací program

KKOV 53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra

Obor vzdělání

KKOV 53-41-N Diplomovaná všeobecná sestra

Vzdělávání

vyšší odborné 3,5leté pro absolventy střední školy s maturitní zkouškou

Zakončení

absolutorium

Vzdělání

vyšší odborné

Titul

Diplomovaný specialista v oboru všeobecná sestra (DiS.)

Školné

3 000,-- Kč/rok

 

UČEBNÍ PLÁN

Učební plán ve formátu PDF.

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

1. Podklady pro přijetí ke vzdělávání

- řádně vyplněná přihláška ke vzdělávání na předepsaném tiskopisu (bez klasifikace) s potvrzením od lékaře

- úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení podaná v rámci všech kol přijímacího řízení

- potvrzení zaměstnavatele o praxi

2. Kritérium pro přijetí uchazečů

- průměrný prospěch z maturitní zkoušky

- délka praxe vyjádřená počtem bodů a procentuálním vyjádřením příbuznosti oboru

- součástí přijímacího řízení není přijímací zkouška

3. Poplatek za přijímací řízení činí 100 Kč. Hradí se v den konání přijímacího řízení.

 

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

Absolvent je připraven k výkonu povolání všeobecné sestry (všeobecného ošetřovatele). Absolventi jsou způsobilí poskytovat samostatnou kvalifikovanou ošetřovatelskou péči ve všech typech zdravotnických zařízení s uplatněním na celém trhu práce EU i v dalších zemích.

 

ABSOLUTORIUM

1. Teoretická zkouška z odborných předmětů

- humanitní vědy

- ošetřovatelství

- ošetřovatelství v klinických oborech

2. Cizí jazyk - anglický, německý, ruský

3. Absolventská práce a její obhajoba

 

 

ORGANIZACE VÝUKY

Vzdělávání je organizováno kombinovanou formou vzdělávání, tzn. střídání denní formy vzdělávání a dálkové formy vzdělávání.

1. Teoretická výuka je řešena dálkovou formou vzdělávání, samostatné studium spojené s konzultacemi, s využitím informačních technologií. Výuka je organizovaná pravidelně v předem stanovených dnech a dána rozvrhem hodin tak, aby byl splněn požadavek daného učebního plánu.

2. Praktická výuka probíhá formou

- průběžné praxe v rozsahu 15-20 hodin za období

- souvislé odborné ošetřovatelské praxe, která je realizována prostřednictvím souvislých časových celků, které student absolvuje na pracovišti ve vybraném zdravotnickém zařízení v rozsahu:

1. ročník…..13 týdnů

2. ročník…..16 týdnů

3. ročník…..16 týdnů

4. ročník…..10 týdnů

 

STUDENTSKÉ VÝHODY

1. Program Erasmus+

- škola umožňuje studentům v průběhu studia výkon praxe, studijní pobyty a stáže pro absolventy v zemích EU

- odbornou praxi ročně absolvuje v průměru 20 studentů naší školy především v Holandsku, Irsku, Německu, Islandu, Španělsku, Francii

- škola je držitelem Certifikátu mobility v odborném vzdělávání a přípravě

2. Licence Microsoft Office

- každý student má možnost licence MS Office k domácímu použití zdarma