Školní přijímací zkouška

Školní přijímací zkoušky se budou konat v dubnu 2024 v termínu před a po termínu jednotné přijímací zkoušky, přesný termín uchazeč obdrží v pozvánce na přijímací zkoušky.

Verze pro tisk ve formátu .pdf ke stažení zde

Obchodní akademie

KKOV 63-41-M/02 Obchodní akademie
KKOV 78-42-M/02 Ekonomické lyceum

Pro oba obory jde o ověření předpokladů z anglického jazyka, zkouška bude písemnou formou, bude se skládat ze dvou částí, a to:

 1. Reading and Use of English – čtení a používání angličtiny.
 2. Listening – poslech.

Váha školní přijímací zkoušky z ověření předpokladů z anglického jazyka činí 30 %.
Celkem bude zkouška trvat 45 minut, uchazeč může získat maximálně 50 bodů.
Výsledky této části zkoušky budou sloužit pro rozřazení přijatých žáků do jazykových skupin ve třídě podle úrovně znalostí.

Uchazeč s sebou musí mít psací potřeby.

Střední pedagogická škola

KKOV 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

Ověření předpokladů bude probíhat z předmětů:

 • hudební výchova,
 • výtvarná výchova,
 • tělesná výchova,
 • dramatická výchova.

Ověření předpokladů ke vzdělávání bude mít váhu 30 % z celého příjímacího řízení a každá výchova bude hodnocena max. 20 body, celkem z těchto 4 částí bude moci uchazeč získat 80 bodů. Uchazeč nesmí mít méně než 5 bodů za jakoukoliv výchovu, jinak toto kritérium nesplnil. V hudební výchově lze získat navíc bonusové body za dovednost hry na hudební nástroj.

Výtvarná výchova

 • cílem je ověřit, zda uchazeč umí míchat barvy, jaké zvládá malířské techniky, jakou má jemnou motoriku a jaká je jeho vlastní invence
 • malba na zadané téma (barevná škála)

Pomůcky, které si uchazeč bude muset přinést:

 • temperové barvy 5 barev (3 základní, bílá, černá),
 • 3 ks ploché štětce základní velikosti,
 • dlouhé pravítko 30 cm,
 • nůžky,
 • obyčejnou tužku č. 1,
 • čtvrtku A3,
 • plastickou gumu,
 • paletu,
 • kelímek na vodu,
 • hadřík.

Ukázková videa lze přehrát zdezde

Hudební výchova

 • cílem je ověřit rytmické cítění uchazeče a vnímání hudby (udržení tóniny)
 • uchazeč zazpívá připravenou lidovou píseň
 • dále bude provedena sluchová analýza (uchazeč zazpívá 2 zahrané tóny
  souzvuku) a uchazeč bude opakovat rytmicko-melodický útvar (zazpívá
  předehranou rytmizovanou melodii)
 • pomůcky nemusí mít žádné
 • znalost hry na hudební nástroj není podmínkou

Ukázková videa lze přehrát zde, zde a zde

Tělesná výchova

 • cílem je ověřit pohybové a dovednostní předpoklady pro výuku metodiky tělesné
  výchovy, zjistit jaké má uchazeč predispozice pro gymnastiku, atletiku
  a sportovní hry

Zkouška bude obsahovat:

 • kotoul vpřed a vzad,
 • stoj na rukou,
 • přemet stranou,
 • skok z místa,
 • herní činnosti jednotlivce v basketbalu,
 • zkouška bude probíhat v tělocvičně školy,
 • uchazeč musí mít s sebou sportovní oblečení (legíny či kraťasy, triko),
  a sportovní obuv vhodnou do tělocvičny.

Ukázková videa lze přehrát zde, zde a zde

Dramatická výchova

 • cílem je ověřit verbální a artikulační vybavenost uchazeče, základní
  komunikativní dovednosti a schopnost improvizace
 • uchazeč přečte zadané jazykové cvičení
 • uchazeč přečte s porozuměním krátkou ukázku z dětské literatury v rozsahu
  jednoho odstavce
 • danou ukázku intonačně upraví na základě zadání, např. přečti jako moderátor,
  trhovec, babička, která uspává dítě atd.
 • pomůcky nejsou třeba
 • zkouška bude probíhat ve třídě dramatické výchovy

Ukázková videa lze přehrát zde, zde a zde

KKOV 78-42-M/03 Pedagogické lyceum

Pro tento obor jde o ověření předpokladů z anglického jazyka, zkouška bude písemnou formou, bude se skládat ze dvou částí, a to:

 1. Reading and Use of English – čtení a používání angličtiny.
 2. Listening – poslech.

Váha školní přijímací zkoušky z ověření předpokladů z anglického jazyka činí 30 %.
Celkem bude zkouška trvat 45 minut, uchazeč může získat maximálně 50 bodů.
Výsledky této části zkoušky budou sloužit pro rozřazení přijatých žáků do jazykových skupin ve třídě podle úrovně znalostí.
Uchazeč s sebou musí mít psací potřeby.

Střední zdravotnická škola

KKOV 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum

Pro tento obor jde o ověření předpokladů z anglického jazyka, zkouška bude písemnou formou, bude se skládat ze dvou částí, a to:

 1. Reading and Use of English – čtení a používání angličtiny.
 2. Listening – poslech.

Váha školní přijímací zkoušky z ověření předpokladů z anglického jazyka činí 30 %.
Celkem bude zkouška trvat 45 minut, uchazeč může získat maximálně 50 bodů.
Výsledky této části zkoušky budou sloužit pro rozřazení přijatých žáků do jazykových skupin ve třídě podle úrovně znalostí.
Uchazeč s sebou musí mít psací potřeby.

KKOV 53-41-M/03 Praktická sestra

Pro tento obor jde o ověření předpokladů ke zdravotnickému povolání, celkem budou 3 oblasti ověření:

 1. reakce a podněty v modelové situaci u lůžka nemocného v odborné učebně – nejde o znalosti, ale o schopnost komplexně reagovat (všímavost, vstřícnost, empatie, komunikace),
 2. motivační pohovor s cílem ověřit zájem o studium oboru praktická sestra,
 3. reakce a odpovědi na situační obrázky ze zdravotnické praxe.

Váha školní přijímací zkoušky z ověření předpokladů ke zdravotnickému povolání činí 30 %.
Uchazeč může získat maximálně 50 bodů.
Zkouška bude probíhat v odborných učebnách školy, uchazeč s sebou nemusí mít žádné pomůcky.

KKOV 75-41-M/01 Sociální činnost

Pro tento obor jde o ověření předpokladů k povolání pracovníka v sociálních službách, celkem budou 2 oblasti ověření:

 1. motivační pohovor cílem ověřit zájem o studium oboru sociální činnost – osobní prezentace a představy uchazeče o povolání,
 2. popis situačního obrázku s určitou životní situací člověka – ověřovány budou předpoklady pro výkon povolání.

Váha školní přijímací zkoušky z ověření předpokladů k povolání v sociálních službách činí 30 %.
Uchazeč může získat maximálně 50 bodů.
Zkouška bude probíhat v odborných učebnách školy, uchazeč s sebou nemusí mít žádné pomůcky.

KKOV 53-41-M/04 Masér ve zdravotnictví

Jedná se o ověření předpokladů fyzické zdatnosti pro výkon povolání maséra ve zdravotnictví formou fyzického testu, tzv. Jacíkův test.
Jacíkův test, tj. stoj – leh na břiše – stoj – leh na záda, jde o to, kolik provedených poloh uchazeč udělá za 2 minuty. Maximální počet bodů bude 50.
Jedná se o standardizovaný test. Z důvodu stanovených norem je bodování rozdílné pro chlapce a dívky. Zkouška bude probíhat v tělocvičně školy a uchazeč musí mít sportovní oblečení a sportovní obuv.

Ukázkové video lze přehrát zde

JACÍKŮV MOTORICKÝ TEST
Test střídání tělocvičných poloh prověří obratnost, sílu i vytrvalost, jedná se o následující změny poloh (leh na zádech-stoj-leh na břiše-stoj) po dobu 2 minut.

Test se provádí na žíněnce:

 1. Výchozí poloha – leh na zádech: lopatky, hýždě a paty se dotýkají země, dolní končetiny protaženy paralelně vedle sebe, paže v připažení.
 2. Přejděte do stoje: dolní končetiny ve spatném nebo paralelním postavení vedle  sebe, propnutá kolena, vzpřímený hrudník a hlava, paže v připažení.
 3. Přejděte do lehu na břiše: hrudník se dotýká podložky, dolní končetiny protaženy paralelně vedle sebe, paže v připažení.
 4. Z lehu na břiše přejděte znovu do stoje.

Způsob přechodu z jedné polohy do druhé je libovolný.
Dbejte na to, aby každá poloha byla provedena přesně dle definice.
Sestavu opakujte co nejrychleji po dobu 2 minut = cílem je dosáhnout co největšího počtu poloh.
Cvičení je v případě únavy možné přerušit, ale čas běží dále.

Hodnocení: Za každou správně provedenou polohu je započítán 1 bod. Testovaná osoba je během testu průběžně informována o dosaženém počtu poloh a čase.

 

Ing. Jitka Hašková
Ředitelka školy