PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA

DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ

CHARAKTERISTIKA OBORU

Vzdělávací program

KKOV 75-31-N/03 Předškolní a mimoškolní pedagogika

Obor vzdělání

KKOV 75-31-N Předškolní a mimoškolní pedagogika

Vzdělávání

vyšší odborné tříleté pro absolventy střední školy s maturitní zkouškou

Zakončení

absolutorium

Vzdělání

vyšší odborné

Titul

Diplomovaný specialista pro pedagogickou práci (DiS.)

Školné

3 000,-- Kč/rok

 

UČEBNÍ PLÁN

Učební plán ve formátu PDF.

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

1. Podklady pro přijetí ke vzdělávání

- řádně vyplněná přihláška ke vzdělávání na předepsaném tiskopisu (bez klasifikace) s potvrzením od lékaře

- úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení podaná v rámci všech kol přijímacího řízení

- doklady o umístění v soutěžích MŠMT

2. Kritérium pro přijetí uchazečů

- průměrný prospěch z maturitní zkoušky

- umístění v soutěžích MŠMT

- součástí přijímacího řízení není přijímací zkouška

3. Poplatek za přijímací řízení činí 100 Kč. Hradí se v den konání přijímacího řízení.

 

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

Absolvent programu je připraven pro práci učitele mateřské školy, vychovatele, pedagoga volného času a asistence pedagoga zejména v těchto institucích: mateřské školy, přípravné třídy základní školy, školní družiny a školní kluby, domovy mládeže, střediska výchovné péče, diagnostické ústavy, dětské domovy, dětské domovy se školou, výchovné ústavy, střediska volného času, domy pro osoby se zdravotním postižením, denní a týdenní stacionáře, psychiatrické léčebny, školy při nemocnicích a léčebnách.

 

ABSOLUTORIUM

1. Teoretická zkouška z odborných předmětů

- pedagogika

- pedagogika předškolní a volného času

- psychologie

2. Cizí jazyk - anglický, německý

3. Absolventská práce a její obhajoba

 

 

ORGANIZACE VÝUKY

V souladu se zákonem o pedagogických pracovnících číslo 563/2004Sb. je studium zaměřeno na pedagogické teorie výchovy a vzdělávání v jejich historickém vývoji i v současných pojetích a na získání praktických dovedností umožňujících podílet se na plánování, realizaci a hodnocení aktivit v oblasti výchovy a vzdělávání v různých prostředích. 1. Teoretická výuka probíhá v týdenních intervalech dle učebního plánu čítajícího týdně 30-34 hodin

2. Praktická výuka probíhá formou

- průběžné praxe v rozsahu 3-4 hodiny týdně

- souvislé odborné praxe, která je realizována prostřednictvím souvislých časových celků, které student absolvuje na pracovišti ve vybraném pedagogickém zařízení v rozsahu:

1. ročník…..4 týdny

2. ročník…..8 týdnů

3. ročník…..10 týdnů

3. Kurzy v průběhu studia    

1. ročník – kurz výchov

2. ročník – kurz zimních sportů

 

STUDENTSKÉ VÝHODY

1. Program Erasmus+

- škola umožňuje studentům v průběhu studia výkon praxe, studijní pobyty a stáže pro absolventy v zemích EU

- odbornou praxi ročně absolvuje v průměru 20 studentů naší školy především v Holandsku, Irsku, Německu, Islandu, Španělsku, Francii

- škola je držitelem Certifikátu mobility v odborném vzdělávání a přípravě

2. Licence Microsoft Office

- každý student má možnost licence MS Office k domácímu použití zdarma

3. ISIC karta

- studentům zajistíme zprostředkování ISIC karty, která umožňuje využívat studentské výhody, např. stravování, cestování, pojištění, slevy v obchodech a to v rámci celé Evropy