PRÁVNÍ ASISTENCE

DÁLKOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ

CHARAKTERISTIKA OBORU

Vzdělávací program

KKOV 68-41-N/05 Právní asistence

Obor vzdělání

KKOV 68-41-N Obecně právní činnost

Vzdělávání

vyšší odborné tříleté  pro absolventy střední školy s maturitní zkouškou

Zakončení

absolutorium

Vzdělání

vyšší odborné

Titul

Diplomovaný specialista v právní asistenci (DiS.)

Školné

2 500,-- Kč/rok

 

UČEBNÍ PLÁN

Učební plán ve formátu PDF.

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

1. Podklady pro přijetí ke vzdělávání

- řádně vyplněná přihláška ke vzdělávání na předepsaném tiskopisu  (bez lékařského potvrzení a klasifikace)

- úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení podaná v rámci všech kol přijímacího řízení

- potvrzení zaměstnavatele o praxi

2. Kritérium pro přijetí uchazečů

- průměrný prospěch z maturitní zkoušky

- délka praxe vyjádřená počtem bodů a procentuálním vyjádřením příbuznosti oboru

- součástí přijímacího řízení není přijímací zkouška

3. Poplatek za přijímací řízení činí 100 Kč. Hradí se v den konání přijímacího řízení.

 

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

Absolvent vzdělávacího programu Právní asistence je připraven pro výkon administrativně právních činností pod supervizí, které vyžadují znalosti vybraných druhů práva v různých organizacích ziskového i neziskového charakteru, např. pracovní pozice asistenta v právních odděleních, v institucích poskytujících právní služby, v institucích poskytujících právní pomoc a právní poradenství, ve státní správě a samosprávě.

 

ABSOLUTORIUM

1. Teoretická zkouška z odborných předmětů

- občanské právo

- správní právo

- právo EU

2. Cizí jazyk - anglický, německý

3. Absolventská práce a její obhajoba

 

 

ORGANIZACE VÝUKY

1. Teoretická výuka probíhá 1x týdně v úterý a 1x měsíčně v sobotu a neděli celý den.

2. Praktická výuka probíhá formou

- průběžné praxe v rozsahu 5 hodin za období

- souvislé praxe prostřednictvím souvislých časových celků, které student absolvuje ve 1. ročníku v rozsahu 1 týdne a ve 2. ročníku v rozsahu 1 týdne

 

STUDENTSKÉ VÝHODY

1. Program Erasmus+

- škola umožňuje studentům v průběhu studia výkon praxe, studijní pobyty a stáže pro absolventy v zemích EU

- odbornou praxi ročně absolvuje v průměru 20 studentů naší školy především v Holandsku, Irsku, Německu, Islandu, Španělsku, Francii

- škola je držitelem Certifikátu mobility v odborném vzdělávání a přípravě

2. Licence Microsoft Office

- každý student má možnost licence MS Office k domácímu použití zdarma