Právní asistence – dálková

Přihláška se podává v elektronické podobě zde od 1. 3. 2024.

Požadavky:

 • úspěšné ukončení středního vzdělání s maturitou,
 • řádně vyplněná elektronická přihláška,
 • potvrzení zaměstnavatele o praxi v jakémkoli oboru na předepsaném formuláři školy, či čestné prohlášení (v případě, že uchazeč nemůže doložit praxi v žádném oboru, uvede na titulní stranu přihlášky poznámku „bez praxe“), tiskopis potvrzení o praxi – ve formátu DOCX, čestné prohlášení – ve formátu DOCX,úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení podaná v rámci všech kol přijímacího řízení (v případě, že v době podání přihlášky není maturitní zkouška vykonána, je možnost doložit ji u přijímacího řízení),
 • v případě, že v termínu konání přijímacího řízení není maturitní zkouška vykonána, může si uchazeč požádat o přeřazení přihlášky do 3. kola, je-li kapacita po 1. a 2. kole naplněna, bude uchazeč informován usnesením o zastavení přijímacího řízení.

Kritéria pro přijetí:

 • průměrný prospěch z maturitní zkoušky vyjádřený počtem bodů (váha kritéria 10 %),
 • délka praxe v jakémkoli oboru (délka praxe je vyjádřena počtem bodů a procentuálním vyjádřením příbuznosti oboru) (váha kritéria 90 %).

Výsledné pořadí uchazečů:

 • pořadí uchazečů pro potřeby přijímacího řízení vznikne seřazením uchazečů dle výše uvedených kritérií až do naplnění kapacity (40 studentů).

Termíny:

 • termíny Dnů otevřených dveří naleznete zde,
 • podání přihlášky pro 1. kolo do 31. 5. 2024, v případě vyhlášení 2. kola se přihlášky budou přijímat do 31. 7. 2024, v případě vyhlášení 3. kola se přihlášky budou přijímat do 13. 9. 2024, v případě vyhlášení 4. kola se přihlášky budou přijímat do 25. 10. 2024,
 • přijímací řízení pro 1. kolo se bude konat ve dnech 19. 6. 2024 – 26. 6. 2024,
 • v případě, že v 1. kole nebude naplněna plánovaná kapacita (40 studentů) bude vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení – termín 23. 8. 2024,
 • 2. kolo bude vyhlášeno i v případě naplnění kapacity po vlastním průběhu přijímacího řízení s předpokladem, že k 31. 7. 2024 nepotvrdí všichni přijatí uchazeči nástup ke studiu. V případě, že všichni studenti potvrdí nástup ke studiu, bude přijímací řízení zastaveno usnesením a uchazečům vrácena přihláška včetně příloh,
 • v případě, že v 1. a 2. kole nebude naplněna plánovaná kapacita (40 studentů) bude vyhlášeno 3. kolo přijímacího řízení – předpokládaný termín 23. 9. 2024, případné 4. kolo proběhne aktuálně dle podané přihlášky.

V případě, že uchazeč podá přihlášku do 2., 3. případně 4. kola dříve, než je přijímací řízení předchozího kola ukončeno, pak je-li kapacita naplněna, přihláška se mu vrací s usnesením o zastavení přijímacího řízení, v případě, že kapacita naplněna není, je přihláška podkladem pro proces přijímacího řízení.

Další informace:

 • uchazeč uvede na přihlášce kontaktní údaje – e-mail + telefon,
 • k přijímacímu řízení bude uchazeč pozván písemnou pozvánkou,
 • přijatí uchazeči mají povinnost uhradit první splátku školného (1 250,- Kč) nejpozději do 15 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí,
 • poplatek za přijímací řízení činí 170,- Kč (poplatek zahrnuje administrativní náklady spojené se správním řízením), platba bude uhrazena do 14 dnů od podání přihlášky bankovním převodem na účet 3295460277/0100, variabilní symbol – přidělené identifikační číslo přihlášky, specifický symbol – 315603, ve zprávě pro příjemce uvést příjmení uchazeče,
 • v případě, že správní poplatek nebude uhrazen ve stanoveném termínu, nebude přihláška přijata do přijímacího řízení,
 • důležité informace k přijímacímu řízení budou odesílány do e-mailu uchazeče a zveřejněny na nástěnce v IS VOŠ,
 • škola si vyhrazuje právo neotevřít ty obory vzdělání, na které nebude dostatečný počet zájemců.