Závěrečná zkouška Ošetřovatel – jaro 2021

Na základě Opatření obecné povahy k ZZ č. j. MSMT-3258/2021-1 MŠMT sděluje, že:

  1. Žák posledního ročníku oboru vzdělání Ošetřovatel může konat závěrečnou zkoušku, pokud prospěl v prvním pololetí školního roku 2020/2021.
  2. Žákovi, který neprospěl nebo nemohl být hodnocen v 1. pololetí, určí ředitel školy termín konání opravné nebo náhradní zkoušky tak, aby se tato zkouška konala do 30. června 2021. Požádá-li o to žák, umožní ředitel školy vykonání zkoušky tak, aby se tato zkouška konala do 31. května 2021.
  3. Pokud žák prospěl v prvním pololetí do 30. června, může konat řádný termín závěrečné zkoušky nejdříve v září 2021.
  4. Opravná i náhradní zkouška je komisionální.
  5. Závěrečná zkouška se ve školním roce 2020/2021 skládá z praktické zkoušky, a dále z písemné zkoušky, nebo ústní zkoušky podle výběru ředitele školy. Písemná zkouška trvá nejdéle 270 minut (navýšeno o 30 minut). Pořadí jednotlivých zkoušek stanoví ředitel školy.
  6. Ředitel školy může ve školním roce 2020/2021 jednotné zadání závěrečné zkoušky a související zkušební dokumentaci upravit v nezbytně nutné míře tak, aby zůstala zachována jejich podstata.
  7. Ředitel školy termíny konání jednotlivých zkoušek závěrečné zkoušky konané ve školním roce 2020/2021 zveřejní na internetových stránkách školy a seznámí s nimi žáky do 15. března 2021.
  8. Žák posledního ročníku je na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2020/2021 hodnocen pouze z předmětů, ve kterých byl v průběhu druhého pololetí vzděláván.
  9. Organizace vzdělávání zůstává nezměněna. Žáci jsou v souladu se školním řádem i nadále povinni řádně omlouvat svou nepřítomnost ve výuce.
  10. V případě neuspokojivé epidemiologické situace bude praktická závěrečná zkouška oboru vzdělání Ošetřovatel uskutečněna místo reálného pracoviště ve zdravotnickém zařízení v odborné učebně ve škole.

Závěrečná zkouška dle jednotného zadání – ve formátu PDF

Informace k závěrečným zkouškám – ve formátu PDF

Formulář přihlášky k závěrečné zkoušce – ve formátu DOC