Informace k přijímacímu řízení 2023/2024

Přijímání ke vzdělávání ve střední škole

Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Most

pro školní rok 2023/2024 – denní forma vzdělávání

Přihlášky ke vzdělávání se odevzdávají do 1. 3. 2023.

Termíny jednotné přijímací zkoušky – jednotná přijímací zkouška (JPZ) se u všech maturitních oborů bude konat ve čtvrtek 13. 4. 2023 a v pátek 14. 4. 2023. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejdříve 2. 5. 2023.

Náhradní termíny jednotné přijímací zkoušky jsou stanoveny na středu 10. 5. 2023 a čtvrtek 11. 5. 2023. Termín pro vyhlášení výsledků je nejdříve 26. 5. 2023.

Ověření předpokladů ke vzdělávání z hudební výchovy, výtvarné výchovy a tělesné výchovy (týká se pouze oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika) bude probíhat ve čtvrtek 20. 4. 2023 a v pátek 21. 4. 2023. Časový harmonogram dne přijímací zkoušky bude součástí písemné pozvánky k jednotné přijímací zkoušce.

Pozvánku k přijímací zkoušce obdrží uchazeč nejpozději 14 dnů před konáním jednotných přijímacích zkoušek.

Průvodce přípravou na jednotnou přijímací zkouškuve formátu PDF 

Časový rozvrh konání jednotných přijímacích zkoušek v roce 2022/2023ve formátu PDF

Úprava podmínek pro přijímací řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách pro školní rok 2023/2024 pro cizince podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb.

Průvodce přípravou na jednotnou přijímací zkoušku.

Průvodce vyplněním přihlášky SŠ – ve formátu PDF.

Sdělení MŠMT, kterým se stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2022/2023 – ve formátu PDF.

Celková informace k přijímacímu řízení – ve formátu PDF.

Jednotná přijímací zkouška se skládá ze dvou písemných testů: z českého jazyka a literatury a matematiky.

Povolenými pomůckami při konání testů je pouze modře či černě píšící propisovací tužka (nelze používat gumovací pera či fixky), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby. U zkoušky je zakázané používat slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačku či matematicko-fyzikální tabulky.

DIDAKTICKÝ TEST VYMEZENÝ ČAS POVOLENÉ POMŮCKY
Český jazyk a literatura 60 minut Modře či černě píšící propisovací tužka
Matematika 70 minut Modře či černě píšící propisovací tužka, obyčejná tužka a rýsovací potřeby

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny po uplynutí zákonných lhůt v termínu  2. 5. 2023 na veřejně přístupném místě školy a na webových stránkách školy. Ředitel školy odesílá písemné rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům.

Uchazeč, který byl přijat ke studiu (je na seznamu přijatých uchazečů), musí svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdit odevzdáním zápisového lístku v sekretariátu školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení zveřejněn.

Další kolo přijímacího řízení vypíše ředitel školy po ukončení prvního kola přijímacího řízení, pokud během prvního kola nebude naplněn předpokládaný stav žáků.

 PODROBNÉ INFORMACE K JEDNOTNÝM PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM JSOU ZVEŘEJNĚNY NA STRÁNKÁCH CERMAT.

Kód a název oboru Kritéria přijetí

Počet

KKOV 63-41-M/02    

Obchodní akademie

1. Průměrný prospěch z 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku ZŠ, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, žádný předmět nesmí být hodnocen stupněm nedostatečný. Bonifikace za prospěch na ZŠ z předmětu matematika a cizí jazyk.

2. Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky dle zadání MŠMT.    

3. Skutečnosti, které osvědčují schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (doklady o umístění na 1. až 3. místě v krajské úrovni soutěží pořádaných MŠMT – soutěž v matematice, cizím jazyce).

Váha kritérií: prospěch  35 %, JPZ 60 %, doklady o soutěžích – 5 %.

Podrobný popis kritérií – ve formátu PDF. 

60*

KKOV 78-42-M/02    

Ekonomické lyceum

1. Průměrný prospěch z 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku ZŠ, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, žádný předmět nesmí být hodnocen stupněm nedostatečný. Bonifikace za prospěch na ZŠ z předmětu matematika, český jazyk a 1. cizí jazyk.

2. Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky dle zadání MŠMT.     

3. Skutečnosti, které osvědčují schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (doklady o umístění na 1. až 3. místě v krajské úrovni soutěží pořádaných MŠMT – soutěž v matematice, cizím jazyce).

Váha kritérií: prospěch  35 %, JPZ 60 %, doklady o soutěžích – 5 %.

Podrobný popis kritérií – ve formátu PDF.

30*

KKOV 75-31-M/01    

Předškolní a mimoškolní pedagogika

1. Průměrný prospěch z 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku ZŠ, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, žádný předmět nesmí být hodnocen stupněm nedostatečný.

2. Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky dle zadání MŠMT.    

3. Ověření předpokladů ke vzdělávání z hudební výchovy, výtvarné výchovy, tělesné výchovy a dramatické výchovy – viz webové stránky a FB školy. Bonifikace za hru na hudební nástroj. Za každou výchovu lze získat maximálně 20 bodů, celkem tedy z ověření předpokladů ke vzdělání 80 bodů. Uchazeč nesmí získat méně než 5 bodů za jakoukoliv výchovu, jinak toto kritérium nesplnil.

Podmínka přijetí – zdravotní způsobilost na předepsaném formuláři (ve formátu DOCX, ve formátu PDF).

Váha kritérií: prospěch  5 %, JPZ – 60 %, ověření předpokladů 35 %.

Podrobný popis kritérií – ve formátu PDF. 

60*

KKOV 78-42-M/03    

Pedagogické lyceum

1. Průměrný prospěch z 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku ZŠ, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, žádný předmět nesmí být hodnocen stupněm nedostatečný. Bonifikace za prospěch na ZŠ z předmětu matematika, český jazyk a 1. cizí jazyk.

2. Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky dle zadání MŠMT.    

3. Skutečnosti, které osvědčují schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (doklady o umístění na 1. až 3. místě v krajské úrovni soutěží pořádaných MŠMT – soutěž v českém jazyce, cizím jazyce).

Podmínka přijetí – zdravotní způsobilost na předepsaném formuláři (ve formátu DOCX, ve formátu PDF).

Váha kritérií: prospěch  35 %, JPZ 60 %, doklady o soutěžích – 5 %.

Podrobný popis kritérií – ve formátu PDF. 

30*

KKOV 53-41-M/03    

Praktická sestra

1. Průměrný prospěch z 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku ZŠ, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, žádný předmět nesmí být hodnocen stupněm nedostatečný. Bonifikace za prospěch na ZŠ z předmětu přírodopis a chemie.

2. Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky dle zadání MŠMT.     

3. Skutečnosti, které osvědčují schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (doklady o umístění na 1. až 3. místě v krajské úrovni soutěží pořádaných MŠMT – soutěž v přirodopisu, chemii).

Podmínka přijetí – zdravotní způsobilost na předepsaném formuláři (ve formátu DOCX, ve formátu PDF).

Váha kritérií: prospěch  35 %, JPZ 60 %, doklady o soutěžích – 5 %.

Podrobný popis kritérií – ve formátu PDF.

60*

KKOV 78-42-M/04    

Zdravotnické lyceum

1. Průměrný prospěch z 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku ZŠ, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, žádný předmět nesmí být hodnocen stupněm nedostatečný. Bonifikace za prospěch na ZŠ z předmětu cizí jazyk, přírodopis a chemie.

2. Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky dle zadání MŠMT.     

3. Skutečnosti, které osvědčují schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (doklady o umístění na 1. až 3. místě v krajské úrovni soutěží pořádaných MŠMT – soutěž v cizím jazyce, přírodopisu, chemii).

Váha kritérií: prospěch  35 %, JPZ 60 %, doklady o soutěžích – 5 %.

Podrobný popis kritérií – ve formátu PDF.

30*

KKOV 75-41-M/01    

Sociální činnost

1. Průměrný prospěch z 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku ZŠ, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, žádný předmět nesmí být hodnocen stupněm nedostatečný. Bonifikace za prospěch na ZŠ z předmětu český jazyk a 1. cizí jazyk.

2. Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky dle zadání MŠMT.     

3. Skutečnosti, které osvědčují schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (doklady o umístění na 1. až 3. místě v krajské úrovni soutěží pořádaných MŠMT – soutěž v českém jazyce, cizím jazyce).

Podmínka přijetí – zdravotní způsobilost na předepsaném formuláři (ve formátu DOCX, ve formátu PDF).

Váha kritérií: prospěch  35 %, JPZ 60 %, doklady o soutěžích – 5 %.

Podrobný popis kritérií – ve formátu PDF.

20*

KKOV 53-41-M/04    

Masér ve zdravotnictví

1. Průměrný prospěch z 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku ZŠ, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, žádný předmět nesmí být hodnocen stupněm nedostatečný. Bonifikace za prospěch na ZŠ z předmětu přírodopis a chemie.

2. Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky dle zadání MŠMT.    

3. Skutečnosti, které osvědčují schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (doklady o umístění na 1. až 3. místě v krajské úrovni soutěží pořádaných MŠMT – soutěž v přírodopisu. chemii).

Podmínka přijetí – zdravotní způsobilost na předepsaném formuláři (ve formátu DOCX, ve formátu PDF).

Váha kritérií: prospěch  35 %, JPZ 60 %, doklady o soutěžích – 5 %.

Podrobný popis kritérií – ve formátu PDF.

20*

* Pro každou třídu k přijímanému počtu uchazečů 2 místa na odvolání navíc.

V Mostě 31. října 2022

Ing. Jitka Hašková, ředitelka školy