Informace k přijímacímu řízení 2021/2022

Přijímání ke vzdělávání ve střední škole

Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Most

pro školní rok 2021/2022 – denní forma vzdělávání

 

Termíny jednotné přijímací zkoušky – jednotná přijímací zkouška (JPZ) se u všech maturitních oborů bude konat v pondělí 3. 5. 2021 a v úterý 4. 5. 2021. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejdříve 19. 5. 2021.

Náhradní termíny jednotné přijímací zkoušky jsou stanoveny na středu 2. 6. 2021 a čtvrtek 3. 6. 2021. Termín pro vyhlášení výsledků je nejdříve 14. 6. 2021.

Ověření předpokladů ke vzdělávání z hudební výchovy, výtvarné výchovy a tělesné výchovy (týká se pouze oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika) bude probíhat v odpoledních časech ve stejný den jako jednotná přijímací zkouška. Časový harmonogram dne přijímací zkoušky bude součástí písemné pozvánky k jednotné přijímací zkoušce.

Pozvánku k přijímací zkoušce obdrží uchazeč nejpozději 14 dnů před konáním této zkoušky.

Na základě opatření obecné povahy č. j. MŠMT-43073/2020-3 (ve znění opatření obecné povahy č. j. MŠMT-1452/2021-1 a dodatku č. j. MŠMT-4337/2021-1) ředitelka školy rozhodla na základě obdrženého počtu přihlášek o nekonání jednotné přijímací zkoušky pro obory 53-41-M/04 Masér ve zdravotnictví a 75-41-M/01 Sociální činnost.
Uchazeči, kteří podali přihlášky na ostatní obory školy budou konat jednotnou přijímací zkoušku a školní přijímací zkoušku podle vyhlášených kritérií přijetí.

Sdělení MŠMT, kterým se určuje časový rozvrh konání testů (jednotné zkušební schéma) jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 – ve formátu PDF.

Celková informace k přijímacímu řízení – ve formátu PDF, Celkové shrnutí aktualit – ve formátu PDF

Průvodce přípravou na konání jednotné přijímací zkouškyve formátu PDF

Jednotná přijímací zkouška se skládá ze dvou písemných testů: z českého jazyka a literatury a matematiky.

Povolenými pomůckami při konání testů je pouze modře či černě píšící propisovací tužka (nelze používat gumovací pera či fixky), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby. U zkoušky je zakázané používat slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačku či matematicko-fyzikální tabulky.

Na základě opatření obecné povahy MŠMT ze dne 15. února 2021 dochází i pro letošní školní rok k navýšení času pro konání didaktických testů (o 10 minut u českého jazyka a literatury a o 15 minut u matematiky). Písemný test z českého jazyka a literatury tak trvá 70 minut, test z matematiky pak 85 minut. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu příslušného testu.

DIDAKTICKÝ TEST VYMEZENÝ ČAS POVOLENÉ POMŮCKY
Český jazyk a literatura 70 minut Modře či černě píšící propisovací tužka
Matematika 85 minut Modře či černě píšící propisovací tužka, obyčejná tužka a rýsovací potřeby

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny po uplynutí zákonných lhůt v termínu  19. 5. – 21. 5. 2021 na veřejně přístupném místě školy a na webových stránkách školy. Ředitel školy odesílá písemné rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům.

Uchazeč, který byl přijat ke studiu (je na seznamu přijatých uchazečů), musí svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdit odevzdáním zápisového lístku v sekretariátu školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení zveřejněn.

Další kolo přijímacího řízení vypíše ředitel školy po ukončení prvního kola přijímacího řízení, pokud během prvního kola nebude naplněn předpokládaný stav žáků.

 PODROBNÉ INFORMACE K JEDNOTNÝM PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM JSOU ZVEŘEJNĚNY NA STRÁNKÁCH CERMAT.

Kód a název oboru Kritéria přijetí

Počet

KKOV 63-41-M/02    

Obchodní akademie

1. Průměrný prospěch z 1. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku ZŠ, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, žádný předmět nesmí být hodnocen stupněm nedostatečný.

2. Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky dle zadání MŠMT.    

3. Skutečnosti, které osvědčují schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (doklady o umístění na 1. až 3. místě v krajské úrovni soutěží pořádaných MŠMT – soutěž v matematice).

4. Certifikovaný zájem o obor – viz webové stránky a FB školy.

Váha kritérií: prospěch  40 %, JPZ 50 %, doklady o soutěžích – 5 %, certifikát – 5 %.

Podrobný popis kritérií – ve formátu PDF.

Ředitel školy může nejpozději 8. 3. 2021 rozhodnout o nekonání jednotné přijímací zkoušky pro daný obor vzdělání, pokud počet přijatých přihlášek ke vzdělávání je nižší než ředitelem školy vyhlášený počet přijímaných uchazečů.

 

60*

KKOV 78-42-M/02    

Ekonomické lyceum

1. Průměrný prospěch z 1. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku ZŠ, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, žádný předmět nesmí být hodnocen stupněm nedostatečný.

2. Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky dle zadání MŠMT.     

3. Skutečnosti, které osvědčují schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (doklady o umístění na 1. až 3. místě v krajské úrovni soutěží pořádaných MŠMT – soutěž v matematice).

4. Certifikovaný zájem o obor – viz webové stránky a FB školy.

Váha kritérií: prospěch  40 %, JPZ 50 %, doklady o soutěžích – 5 %, certifikát – 5 %.

Podrobný popis kritérií – ve formátu PDF.

Ředitel školy může nejpozději 8. 3. 2021 rozhodnout o nekonání jednotné přijímací zkoušky pro daný obor vzdělání, pokud počet přijatých přihlášek ke vzdělávání je nižší než ředitelem školy vyhlášený počet přijímaných uchazečů.

 

30*

KKOV 75-31-M/01    

Předškolní a mimoškolní pedagogika

1. Průměrný prospěch z 1. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku ZŠ, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, žádný předmět nesmí být hodnocen stupněm nedostatečný.

2. Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky dle zadání MŠMT.    

3. Skutečnosti, které osvědčují schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (doklady o umístění na 1. až 3. místě v krajské úrovni soutěží pořádaných MŠMT – umělecké soutěže).

4. Ověření předpokladů ke vzdělávání z hudební výchovy, výtvarné výchovy a tělesné výchovy – viz webové stránky a FB školy.

Podmínka přijetí – zdravotní způsobilost na přihlášce ke vzdělávání.

Váha kritérií: prospěch  15 %, JPZ 50 %, doklady o soutěžích – 5 %, ověření předpokladů 30 %.

Podrobný popis kritérií – ve formátu PDF.

Ředitel školy může nejpozději 8. 3. 2021 rozhodnout o nekonání jednotné přijímací zkoušky pro daný obor vzdělání, pokud počet přijatých přihlášek ke vzdělávání je nižší než ředitelem školy vyhlášený počet přijímaných uchazečů.

 

60*

KKOV 78-42-M/03    

Pedagogické lyceum

1. Průměrný prospěch z 1. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku ZŠ, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, žádný předmět nesmí být hodnocen stupněm nedostatečný.

2. Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky dle zadání MŠMT.    

3. Skutečnosti, které osvědčují schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (doklady o umístění na 1. až 3. místě v krajské úrovni soutěží pořádaných MŠMT – soutěž v českém jazyce).

4. Certifikovaný zájem o obor – viz webové stránky a FB školy.

Podmínka přijetí – zdravotní způsobilost na přihlášce ke vzdělávání.

Váha kritérií: prospěch  40 %, JPZ 50 %, doklady o soutěžích – 5 %, certifikát – 5 %.

Podrobný popis kritérií – ve formátu PDF.

Ředitel školy může nejpozději 8. 3. 2021 rozhodnout o nekonání jednotné přijímací zkoušky pro daný obor vzdělání, pokud počet přijatých přihlášek ke vzdělávání je nižší než ředitelem školy vyhlášený počet přijímaných uchazečů.

 

30*

KKOV 53-41-M/03    

Praktická sestra

1. Průměrný prospěch z 1. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku ZŠ, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, žádný předmět nesmí být hodnocen stupněm nedostatečný.

2. Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky dle zadání MŠMT.     

3. Skutečnosti, které osvědčují schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (doklady o umístění na 1. až 3. místě v krajské úrovni soutěží pořádaných MŠMT – soutěž v biologii).

4. Certifikovaný zájem o obor – viz webové stránky a FB školy.

Podmínka přijetí – zdravotní způsobilost na přihlášce ke vzdělávání.

Váha kritérií: prospěch  40 %, JPZ 50 %, doklady o soutěžích – 5 %, certifikát – 5 %.

Podrobný popis kritérií – ve formátu PDF.

Ředitel školy může nejpozději 8. 3. 2021 rozhodnout o nekonání jednotné přijímací zkoušky pro daný obor vzdělání, pokud počet přijatých přihlášek ke vzdělávání je nižší než ředitelem školy vyhlášený počet přijímaných uchazečů.

 

60*

KKOV 78-42-M/04    

Zdravotnické lyceum

1. Průměrný prospěch z 1. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku ZŠ, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, žádný předmět nesmí být hodnocen stupněm nedostatečný.

2. Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky dle zadání MŠMT.     

3. Skutečnosti, které osvědčují schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (doklady o umístění na 1. až 3. místě v krajské úrovni soutěží pořádaných MŠMT – soutěž v biologii).

4. Certifikovaný zájem o obor – viz webové stránky a FB školy.

Váha kritérií: prospěch  40 %, JPZ 50 %, doklady o soutěžích – 5 %, certifikát – 5 %.

Podrobný popis kritérií – ve formátu PDF.

Ředitel školy může nejpozději 8. 3. 2021 rozhodnout o nekonání jednotné přijímací zkoušky pro daný obor vzdělání, pokud počet přijatých přihlášek ke vzdělávání je nižší než ředitelem školy vyhlášený počet přijímaných uchazečů.

 

60*

KKOV 75-41-M/01    

Sociální činnost

1. Průměrný prospěch z 1. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku ZŠ, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, žádný předmět nesmí být hodnocen stupněm nedostatečný.

2. Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky dle zadání MŠMT.     

3. Skutečnosti, které osvědčují schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (doklady o umístění na 1. až 3. místě v krajské úrovni soutěží pořádaných MŠMT – soutěž v českém jazyce).

4. Certifikovaný zájem o obor – viz webové stránky a FB školy.

Podmínka přijetí – zdravotní způsobilost na přihlášce ke vzdělávání.

Váha kritérií: prospěch  40 %, JPZ 50 %, doklady o soutěžích – 5 %, certifikát – 5 %.

Podrobný popis kritérií – ve formátu PDF.

Ředitel školy může nejpozději 8. 3. 2021 rozhodnout o nekonání jednotné přijímací zkoušky pro daný obor vzdělání, pokud počet přijatých přihlášek ke vzdělávání je nižší než ředitelem školy vyhlášený počet přijímaných uchazečů.

 

60*

KKOV 53-41-M/04    

Masér ve zdravotnictví

1. Průměrný prospěch z 1. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku ZŠ, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, žádný předmět nesmí být hodnocen stupněm nedostatečný.

2. Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky dle zadání MŠMT.    

3. Skutečnosti, které osvědčují schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (doklady o umístění na 1. až 3. místě v krajské úrovni soutěží pořádaných MŠMT – soutěž v biologii).

4. Certifikovaný zájem o obor – viz webové stránky a FB školy.

Podmínka přijetí – zdravotní způsobilost na přihlášce ke vzdělávání.

Váha kritérií: prospěch  40 %, JPZ 50 %, doklady o soutěžích – 5 %, certifikát – 5 %.

Podrobný popis kritérií – ve formátu PDF.

Ředitel školy může nejpozději 8. 3. 2021 rozhodnout o nekonání jednotné přijímací zkoušky pro daný obor vzdělání, pokud počet přijatých přihlášek ke vzdělávání je nižší než ředitelem školy vyhlášený počet přijímaných uchazečů.

 

60*

* Pro každou třídu k přijímanému počtu uchazečů 2 místa na odvolání navíc.

V Mostě 29. ledna 2021

Ing. Jitka Hašková, ředitelka školy