Polytechnické vzdělávání

V hodinách pedagogické praxe se žáci 3. ročníků seznámili s cíli polytechnické výchovy v MŠ. V praktických dílnách si vyzkoušeli, jak je možné probudit zájem dětí o poznání světa kolem sebe, jak polytechnická výchova podporuje celostní vývoj osobnosti, možnost seberealizace, pocitu, že děti něco zvládly, do jaké míry přispívá PV k vytváření pracovních dovedností a návyků, které děti využijí v běžném a později i pracovním životě.

Seznámili se s pestrými vzdělávacími cestami, možnostmi změny stávajícího vzdělávacího stylu, kdy se prolínají individuální činnosti s aktivitami ve dvojicích, ve skupinách a jak je možné učit děti kooperaci.
Žáci si vyzkoušeli,  jak rozvíjet dětské dovednosti, logické myšlení, práci podle vzoru, prostorovou orientaci a představivost, koncentraci, jemnou a hrubou motoriku, komunikační schopnosti, hodnocení a sebehodnocení.