POD-MIN

Podnikatelské minimum – projekt vzdělávání pedagogických pracovníků technických středních škol

se zaměřením na ekonomiku a podnikání.

Evropský sociální fond

 

INFORMACE O PROJEKTU POD-MIN

„Evropský sociální fond  napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou  zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů“.

Evropský sociální fond je  nedílnou součástí politiky Evropské unie  v oblasti ekonomické a sociální soudržnosti a evropské sociální politiky. Jako jeden ze čtyř  strukturálních fondů přispívá k překlenutí rozdílů v životní úrovni, které existují  mezi lidmi a regiony v Evropské unii.  Ze zdrojů Evropské unie  financuje Evropský sociální fond pomoc členským státům při plnění společných cílů . K hlavním oblastem politiky Evropského sociálního fondu patří:

  1. rozvoj a podpora aktivní politiky na trhu práce,
  2. podpora rovných příležitostí pro všechny v přístupu na trh práce,
  3. podpora a zlepšování školení, vzdělávání a poradenství jakožto součástí politiky celoživotního vzdělávání,
  4. podpora kvalifikované, vzdělané a flexibilní pracovní síly,
  5. opatření  na zlepšení přístupu žen na trh práce.

Evropský sociální fond  se přednostně soustřeďuje  na  podporu potřeb jednotlivců, ale i na podporu systémů a struktur tak, aby lépe fungoval trh práce. České republice se tak otevřela možnost čerpat  z prostředků Evropského sociálního fondu zejména aktivity podporující rozvoj a zkvalitňování vzdělávání (modernizace vzdělávacích programů, rozvoj klíčových kompetencí, vzdělávání učitelů apod.).

Vyšší odborná škola, Střední pedagogická škola a Obchodní akademie v Mostě se stala úspěšným předkladatelem a realizátorem projektu PODNIKATELSKÉ MINIMUM (zkráceně POD-MIN), který je předkládán v rámci opatření 3. 1 Rozvoje lidských zdrojů „Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání“, konkrétně se jedná o Program podpory B „Vzdělávání učitelů a dalších pracovníků ve školství“ Evropského sociálního fondu.

Cílem projektu POD-MIN je vytvoření a pilotní ověření nového typu vzdělávacího programu, který je zaměřen na vzdělávání pedagogických pracovníků středních technických škol v oblasti ekonomiky a podnikání. Nově vytvořený vzdělávací modul rozšíří profesní kompetence učitelů a povede ke zvýšení kvality výuky ekonomických předmětů na středních technických školách.

Jedním z důvodů, které vedly k předložení žádosti o finanční podporu projektu POD-MIN je velké procento absolventů středních technických škol, kteří po úspěšném ukončení studia rozšiřují řady nezaměstnaných. Tento projekt by měl pomoci pedagogům středních technických škol připravit své žáky nejen po stránce odborné, ale také po stránce ekonomické pro vstup na trh práce a předat jim základní informace o možnosti a podmínkách podnikání fyzické osoby v České republice. Vyšší odborná škola, Střední pedagogická škola a Obchodní akademie spolupracuje na projektu s partnery, kterými jsou střední technické školy Ústeckého kraje, který vykazuje dlouhodobě nejvyšší míru nezaměstnanosti v zemi. Partnery projektu jsou Integrovaná střední škola energetická Chomutově, Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov a Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Podbořany.

V rámci projektu bude vytvořen nový vzdělávací modul pro učitele, vznikne příručka pro učitele a pracovní listy pro žáky, bude proškoleno 30 pedagogů partnerských škol v novém vzdělávacím programu, nový program bude ověřen na žácích středních technických škol, informace o projektu budou předávány na dvou seminářích a na závěrečné konferenci. Projekt POD-MIN byl zahájen v listopadu  2006 a bude ukončen v červnu 2008.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.