Předškolní a mimoškolní pedagogika – denní

Přihláška se podává v elektronické podobě zde.

Požadavky:

 • úspěšné ukončení středního vzdělání s maturitou,
 • řádně vyplněná elektronická přihláška a potvrzení od lékaře na předepsaném formuláři odevzdaná do stanoveného termínu – formulář ve formátu DOCX, PDF,
 • úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení podaná v rámci všech kol přijímacího řízení (v případě, že v době podání přihlášky není maturitní zkouška vykonána, je možnost doložit ji u přijímacího řízení),
 • doklady o umístění v soutěžích MŠMT,
 • v případě, že v termínu konání přijímacího řízení není maturitní zkouška vykonána, může si uchazeč požádat o přeřazení přihlášky do 3. kola, je-li kapacita po 1. a 2. kole naplněna, bude uchazeč informován usnesením o zastavení přijímacího řízení.

Kritéria pro přijetí:

 • průměrný prospěch z maturitní zkoušky vyjádřený počtem bodů (váha kritéria 90 %),
 • umístění v soutěžích MŠMT (váha kritéria 10 %).

Výsledné pořadí uchazečů:

 • pořadí uchazečů pro potřeby přijímacího řízení vznikne seřazením uchazečů dle výše uvedených kritérií až do naplnění kapacity (34 studentů).

Termíny:

 • termíny Dnů otevřených dveří naleznete zde,
 • podání přihlášky pro 1. kolo do 31. 5. 2022, v případě vyhlášení 2. kola se přihlášky budou přijímat do 31. 7. 2022, v případě vyhlášení 3. kola se přihlášky budou přijímat do 12. 9. 2022, v případě vyhlášení 4. kola se přihlášky budou přijímat do 21. 10. 2022,
 • přijímací řízení pro 1. kolo se bude konat ve dnech 21. 6. 2022 – 27. 6. 2022,
 • v případě, že v 1. kole nebude naplněna plánovaná kapacita (34 studentů) bude vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení – termín 22. 8. 2022,
 • 2. kolo bude vyhlášeno i v případě naplnění kapacity po vlastním průběhu přijímacího řízení s předpokladem, že k 31. 7. 2022 nepotvrdí všichni přijatí uchazeči nástup ke studiu. V případě, že všichni studenti potvrdí nástup ke studiu, bude přijímací řízení zastaveno usnesením a uchazečům vrácena přihláška včetně příloh,
 • v případě, že v 1. a 2. kole nebude naplněna plánovaná kapacita (34 studentů) bude vyhlášeno 3. kolo přijímacího řízení – předpokládaný termín 23. 9. 2022, případné 4. kolo proběhne aktuálně dle podané přihlášky.

V případě, že uchazeč podá přihlášku do 2., 3. případně 4. kola dříve, než je přijímací řízení předchozího kola ukončeno, pak je-li kapacita naplněna, tak se mu přihláška vrací s usnesením o zastavení přijímacího řízení, v případě, že kapacita naplněna není, je přihláška podkladem pro proces přijímacího řízení.

Další informace:

 • uchazeč uvede na přihlášce kontaktní údaje – e-mail + telefon,
 • k přijímacímu řízení bude uchazeč pozván písemnou pozvánkou,
 • přijatí uchazeči mají povinnost uhradit první splátku školného (1 500,- Kč) nejpozději do 15 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí,
 • poplatek za přijímací řízení činí 150,- Kč (poplatek zahrnuje administrativní náklady spojené se správním řízením), platba bude uhrazena bankovním převodem dle instrukcí v elektronické přihlášce,
 • škola si vyhrazuje právo neotevřít ty obory vzdělání, na které nebude dostatečný počet zájemců.