Přijímací řízení 2021-2022 – denní

Ředitelka školy vyhlašuje na základě ustanovení § 93 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a ustanovení § 2 vyhlášky č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání podmínky pro přijímací řízení ve školním roce 2020-2021 pro školní rok 2021-2022 do příslušného vzdělávacího programu a formy vzdělání:

 1. Sociálně právní činnost – denní, 3letá
 2. Firemní ekonomika – denní, 3letá
 3. Právní asistence – denní, 3letá
 4. Předškolní a mimoškolní pedagogika – denní, 3letá
 5. Diplomovaná všeobecná sestra – denní, 3letá
 6. Diplomovaná dětská sestra – denní, 3letá
 7. Diplomovaný nutriční teraperu – denní, 3letá

Tiskopis přihlášky – ve formátu XLSXve formátu PDF

Požadavky:

 • úspěšné ukončení středního vzdělání s maturitou,
 • řádně vyplněná přihláška na předepsaném formuláři odevzdaná do stanoveného termínu (včetně potvrzení lékaře, bez klasifikace),
 • úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení podaná v rámci všech kol přijímacího řízení (v případě, že v době podání přihlášky není maturitní zkouška vykonána, je možnost doložit ji u přijímacího řízení),
 • doklady o umístění v soutěžích MŠMT,
 • v případě, že v termínu konání přijímacího řízení není maturitní zkouška vykonána, může si uchazeč požádat o přeřazení přihlášky do 3. kola, je-li kapacita po 1. a 2. kole naplněna, tak se mu přihláška vrací s usnesením o zastavení přijímacího řízení.

Kritéria pro přijetí:

 • průměrný prospěch z maturitní zkoušky vyjádřený počtem bodů (váha kritéria 90 %),
 • umístění v soutěžích MŠMT (váha kritéria 10 %).

Výsledné pořadí uchazečů:

 • pořadí uchazečů pro potřeby přijímacího řízení vznikne seřazením uchazečů dle výše uvedených kritérií až do naplnění kapacity (34 studentů).

Termíny:

 • termíny Dnů otevřených dveří naleznete zde,
 • podání přihlášky pro 1. kolo do 31. 5. 2021, v případě vyhlášení 2. kola se přihlášky budou přijímat do 31. 7. 2021, v případě vyhlášení 3. kola se přihlášky budou přijímat do 10. 9. 2021, v případě vyhlášení 4. kola se přihlášky budou přijímat do 22. 10. 2021,
 • přijímací řízení pro 1. kolo se bude konat ve dnech 24. 6. 2021 – 25. 6. 2021,
 • v případě, že v 1. kole nebude naplněna plánovaná kapacita (34 studentů) bude vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení – termín 19. 8. 2021 (čtvrtek),
 • 2. kolo bude vyhlášeno i v případě naplnění kapacity po vlastním průběhu přijímacího řízení s předpokladem, že k 31. 7. 2021 nepotvrdí všichni přijatí uchazeči nástup ke studiu. V případě, že všichni studenti potvrdí nástup ke studiu, bude přijímací řízení zastaveno usnesením a uchazečům vrácena přihláška včetně příloh,
 • v případě, že v 1. a 2. kole nebude naplněna plánovaná kapacita (34 studentů) bude vyhlášeno 3. kolo přijímacího řízení – předpokládaný termín 23. 9. 2021 (čtvrtek), případné 4. kolo proběhne aktuálně dle podané přihlášky.

V případě, že uchazeč podá přihlášku do 2., 3. případně 4. kola dříve, než je přijímací řízení předchozího kola ukončeno, pak je-li kapacita naplněna, tak se mu přihláška vrací s usnesením o zastavení přijímacího řízení, v případě, že kapacita naplněna není, je přihláška podkladem pro proces přijímacího řízení.

Další informace:

 • uchazeč uvede na přihlášce kontaktní údaje – e-mail + telefon,
 • k přijímacímu řízení bude uchazeč pozván písemnou pozvánkou,
 • přijatí uchazeči mají povinnost uhradit první splátku školného (1 250,- Kč / 1 500,- Kč) nejpozději do 15 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí,
 • poplatek za přijímací řízení činí 130,- Kč (poplatek zahrnuje administrativní náklady spojené se správním řízením), platba bude uhrazena bankovní převodem dle instrukcí v pozvánce k přijímacímu řízení,
 • škola si vyhrazuje právo neotevřít ty obory vzdělání, na které nebude dostatečný počet zájemců.