Přijímací řízení 2020-2021 – dálková

Ředitelka školy vyhlašuje na základě ustanovení § 93 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a ustanovení § 2 vyhlášky č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání podmínky pro přijímací řízení ve školním roce 2019-2020 pro školní rok 2020-2021 do příslušného vzdělávacího programu a formy vzdělání:

 1. Sociálně právní činnost – dálková, 3letá
 2. Firemní ekonomika – dálková, 3letá
 3. Právní asistence – dálková, 3letá
 4. Předškolní a mimoškolní pedagogika – dálková, 3letá
 5. Diplomovaná všeobecná sestra – kombinovaná, 3,5letá
 6. Diplomovaná dětská sestra – kombinovaná, 3letá
 7. Diplomovaný nutriční terapeut – kombinovaná, 3letá

Tiskopis přihlášky – ve formátu XLSve formátu PDF

Tiskopis potvrzení o praxi – ve formátu DOCX

Čestné prohlášení – ve formátu DOCX

Požadavky:

 • úspěšné ukončení středního vzdělání s maturitou,
 • řádně vyplněná přihláška na předepsaném formuláři odevzdaná do stanoveného termínu (včetně potvrzení lékaře, bez klasifikace),
 • potvrzení zaměstnavatele o praxi v jakémkoli oboru na předepsaném formuláři školy, či čestné prohlášení (v případě, že uchazeč nemůže doložit praxi v žádném oboru, uvede na titulní stranu přihlášky poznámku „bez praxe“),
 • úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení podaná v rámci všech kol přijímacího řízení (v případě, že v době podání přihlášky není maturitní zkouška vykonána, je možnost doložit ji u přijímacího řízení),
 • v případě, že v termínu konání přijímacího řízení není maturitní zkouška vykonána, může si uchazeč požádat o přeřazení přihlášky do 3. kola, je-li kapacita po 1. a 2. kole naplněna, tak se mu přihláška vrací s usnesením o zastavení přijímacího řízení.

Kritéria pro přijetí:

 • průměrný prospěch z maturitní zkoušky vyjádřený počtem bodů (váha kritéria 10 %),
 • délka praxe v jakémkoli oboru (délka praxe je vyjádřena počtem bodů a procentuálním vyjádřením příbuznosti oboru) (váha kritéria 90 %).

Výsledné pořadí uchazečů:

 • pořadí uchazečů pro potřeby přijímacího řízení vznikne seřazením uchazečů dle výše uvedených kritérií až do naplnění kapacity (40 studentů).

Termíny:

 • dny otevřených dveří proběhnou 21. 1. 2020 – 23. 1. 2020 na veletrhu vzdělávání Gaudeamus a 19. 2. 2019 v budově školy od 10:00 do 17:00,
 • podání přihlášky pro 1. kolo do 31. 5. 2020, v případě vyhlášení 2. kola se přihlášky budou přijímat do 31. 7. 2020, v případě vyhlášení 3. kola se přihlášky budou přijímat do 11. 9. 2020, v případě vyhlášení 4. kola se přihlášky budou přijímat do 5. 10. 2020,
 • přijímací řízení pro 1. kolo se koná ve dnech 29. 6. 2020 – 30. 6. 2020,
 • v případě, že v 1. kole nebude naplněna plánovaná kapacita (40 studentů), bude vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení – termín 19. 8. 2020 (středa),
 • 2. kolo bude vyhlášeno i v případě naplnění kapacity po vlastním průběhu přijímacího řízení s předpokladem, že k 31. 7. 2020 nepotvrdí všichni přijatí uchazeči nástup ke studiu. V případě, že všichni studenti potvrdí nástup ke studiu, bude přijímací řízení zastaveno usnesením a uchazečům vrácena přihláška včetně příloh,
 • v případě, že v 1. a 2. kole nebude naplněna plánovaná kapacita (40 studentů) bude vyhlášeno 3. kolo přijímacího řízení – předpokládaný termín 23. 9. 2020 (středa), případné 4. kolo proběhne 9. 10. 2019 (pátek).

V případě, že uchazeč podá přihlášku do 2., 3. případně 4. kola dříve, než je přijímací řízení předchozího kola ukončeno, pak je-li kapacita naplněna, přihláška se mu vrací s usnesením o zastavení přijímacího řízení, v případě, že kapacita naplněna není, je přihláška podkladem pro proces přijímacího řízení.

Další informace:

 • uchazeč v přihlášce uvede kontaktní údaje – e-mail a telefon,
 • k přijímacímu řízení bude uchazeč pozván písemnou pozvánkou,
 • přijatí uchazeči mají povinnost uhradit první splátku školného (1 250,- Kč / 1 500,- Kč) nejpozději do 15 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí,
 • poplatek za přijímací řízení činí 130,- Kč (poplatek zahrnuje administrativní náklady spojené se správním řízením), platba bude provedena hotově v den přijímacího řízení.