Maturitní zkouška – jaro 2021

Harmonogram maturitních zkoušek 2021ve formátu PDF (aktualizace 22. 3. 2021)

V případě neuspokojivé epidemiologické situace bude praktická maturitní zkouška oboru vzdělání Zdravotnický asistent uskutečněna místo reálného pracoviště ve zdravotnickém zařízení v odborné učebně ve škole.

Kritéria hodnocení profilové maturitní zkouškyČeský jazyk a literatura, Cizí jazyk

Zásady hodnocení maturitní zkouškyOA, EL, PMP, PL, ZA, ZL, , MSR, JMZ PMP

Jednotné zkušební schéma didaktických testů společné částiřádný termín, mimořádný termín

Na základě Opatření obecné povahy k MZ č. j. MSMT-3267/2021-1 MŠMT sděluje, že:

 1. Didaktické testy (DT) proběhnou v jarním zkušebním období v termínech 3. – 5. května 2021.
 2. Nově se u DT prodlouží časový limit na jejich vypracování , u ČJL a CZJ o 10 minut, u MAT o 15 minut, tedy DT z ČJL bude trvat 85 minut, DT z CZJ 110 minut, DT z MAT 135 minut. Prodloužení časového limitu se bude týkat všech maturujících v jarním i podzimním termínu.
 3. Mimořádný termín DT ve dnech 14. – 16. června 2021 bude pro žáky, kteří:
  1. se nedostaví k řádnému termínu z důvodu karantény/nemoci COVID-19, žák k tomuto termínu podává přihlášku a současně omluvu do termínu 10. května 2021.
  2. nevykonali DT v řádném termínu úspěšně a zároveň se jedná o žáky, kteří konali nařízenou pracovní povinnost nebo dobrovolnickou práci v zařízeních poskytujících zdravotnické či sociální služby (týká se období od 12. října 2020 do dne konání DT, minimálně odpracovali 160 hodin a skutečnost doloží potvrzením vydaným tím, kdo pracovní povinnost nařídil, či potvrzením o dobrovolnictví od daného zařízení), žák k tomuto termínu podává přihlášku do termínu 18. května 2021.
  3. bod b. se týká se oborů 53-41-M/01 Zdravotnický asistent a 75-41-M/01 Sociální činnost.
 4. Žáci, kteří konali nařízenou pracovní povinnost nebo dobrovolnickou práci v zařízení poskytující zdravotnické či sociální služby, bude navýšen počet opravných termínů k vykonání DT MZ na 1 řádný termín a 3 opravné termíny.
 5. Profilová část zkoušky:
  1. písemné práce z ČJL a CZJ jsou zrušeny, bude se konat pouze ústní zkouška,
  2. prodlouženo období pro vykonání profilové zkoušky, a to až do 25. června 2021 , pro praktické zkoušky bude prodlouženo až do 27. sprna 2021
  3. ředitel může stanovit náhradní způsob konání praktické zkoušky, změnu formy, délky i způsob hodnocení.
 6. K MZ v jarním období bude připuštěn každý žák, který k ní podal přihlášku (do termínu 1. prosince 2020) a který prospěl v 1. pololetí školního roku 2020/2021. Těm , kteří nebyli z některého předmětu v 1. pololetí hodnoceni nebo byli hodnoceni nedostatečně, bude umožněno vykonat zkoušku k dokončení klasifikace nebo opravnou komisionální zkoušku do konce března 2021.

 

Vzory přihlášek k maturitě pro řádný termínverze s cizím jazykem, verze s matematikou (evidenční číslo není nutné uvádět)

Vzory přihlášek k maturitě pro náhradní/opravný termínverze s cizím jazykem, verze s matematikou

Charakteristika profilové zkoušky z českého jazyka a literaturypísemná část, ústní část

Charakteristika profilové zkoušky z cizího jazykapísemná část, ústní část

Důležité termíny maturitních zkoušek 2021ve formátu PDF

Harmonogram maturitních zkoušek 2021ve formátu PDF

Sdělení MŠMT –  Konkrétní termíny didaktických testů společné části maturitní zkoušky

Informace k maturitní zkoušce 2021ve formátu PDF

Informace k maturitní zkoušce 2021 v opravném a náhradním termínuve formátu PDF

Profilová část maturitní zkouškyOA, EL, PMP, PL, ZA, ZL, , MSR

Seznam literárních děl – ve formátu PDF

Formulář Žákovský seznam literárních dělve formátu DOC

Formulář Přihláška k maturitní zkoušce (editovatelná) – ve formátu PDF